ارزگان : اجیران از یک پوستۀ شان در دهراود پا بفرار نهادند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که عساکر اجیر از پوستۀ دفاعی مهم شان مشهور به پوستۀ قومندان سنگری از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند. با فرار دشمن از پوستۀ مذکور، حلقه محاصره بر مرکز ولسوالی تنگ تر گردیده است . ۲۰۲۰/۱۱/۶

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که عساکر اجیر از پوستۀ دفاعی مهم شان مشهور به پوستۀ قومندان سنگری از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند.

با فرار دشمن از پوستۀ مذکور، حلقه محاصره بر مرکز ولسوالی تنگ تر گردیده است .
۲۰۲۰/۱۱/۶