ارزگان:یک عسکر مزدور با سلاح لیزر به قتل رسید

شب گذشته ساعت ۱۰ یک عسکر مزدور در منطقهء گرم آب مربوط ولسوالی خاص ارزگان با سلاح لیزر مجاهد هدف قرار گرفته و در جا به قتل رسید. ۲۰۱۷/۱۲/۲۵

شب گذشته ساعت ۱۰ یک عسکر مزدور در منطقهء گرم آب مربوط ولسوالی خاص ارزگان با سلاح لیزر مجاهد هدف قرار گرفته و در جا به قتل رسید.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵