اجساد مقتولین دشمن در ولسوالی غورک قندهار امروز به صلیب سرخ تسلیم داده شد

در اول ماه جاری جون سال 2015 ، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات ” عـــزم ” مرکز ولسوالی غورک و پوسته های اطراف را مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار دادند که در طی آن 5 پوستۀ دشمن در مناطق کرکوشم ، کلاماشا و ونو این ولسوالی کاملا فتح شد و سلاح و مهمات زیادی […]

در اول ماه جاری جون سال 2015 ، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات ” عـــزم ” مرکز ولسوالی غورک و پوسته های اطراف را مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار دادند که در طی آن 5 پوستۀ دشمن در مناطق کرکوشم ، کلاماشا و ونو این ولسوالی کاملا فتح شد و سلاح و مهمات زیادی در آن بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمد .

در این عملیات تعداد زیادی از عساکر دشمن نیز بهلاکت رسیدند که جسد 6 عسکر بشمول یک قومندان – عبدالله ولد مرادعلی – در میدان جنگ باقی مانده بود، چنانچه امروز در تاریخ 6 ماه جون ، این اجساد ، با درخواست ، سفید ریشان و متفنذین منطقه ، به ادارۀ صلیب سرخ سپرده شد تا به خانواده های شان سپرده شوند .

امارت اسلامی این عمل را از روی همدری انسانی و با نیت نیک انجام داده است و در عمل نشان داده است که همانند ادارۀ اجیر و مقامات ظالم ادارۀ کابل با اجساد عمل نخواهد کرد زیراکه این عمل مخالف اصول اسلامی و اصل انسانیست است .

 

قاري محمدیوسف احمدی ؛ سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۸/۱۸هق 2015/6/5م