آغاز کار یک شبکه آبرسانی در مربوطات ولایت کابل

کار یک شبکه آبرسانی در قریه دانشمند ولسوالی شکردره ولایت کابل به ارزش (۳۰۶۰۰۰۰) افغانی به کمک مالی موسسه (آپ مرسی) توسط ریاست آبرسانی و حفظ الصحه روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، زیر چتر و نظارت ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کابل آغاز گردید. این شبکه به طول (۴۸۷۲) متر پایپ دوانی ګردیده […]

کار یک شبکه آبرسانی در قریه دانشمند ولسوالی شکردره ولایت کابل به ارزش (۳۰۶۰۰۰۰) افغانی به کمک مالی موسسه (آپ مرسی) توسط ریاست آبرسانی و حفظ الصحه روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، زیر چتر و نظارت ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کابل آغاز گردید.
این شبکه به طول (۴۸۷۲) متر پایپ دوانی ګردیده ، شامل یک ذخیره آب به ظرفیت (۲۵) متر مکعب آب و نصب (۷) تخته سولر می باشد.
با تکمیل شدن کار این شبکه (۳۰۰) خانواده قریه متذکره به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند نمود.