آخرین جزئیات فتوحات در ولایت لغمان

(۱) ساعت 11 بجه دیب مجاهدین بر پوسته کنه گل ولسوالی علینگار ولایت لغمان حملات انجام دادند وپوسته فتح, 14 عسکرمزدور کشته ویک میل دهشکه, یک قبضه راکت, 2 میل پیکا و8 میل تفنگ ایم 16 بدست مجاهدین غنیمت گرفته شد. ( ۲) وپوسته سندرو بعد از نبرد 2 ساعت, فتح وعساکرمستقر درآن فرار کردند […]

(۱) ساعت 11 بجه دیب مجاهدین بر پوسته کنه گل ولسوالی علینگار ولایت لغمان حملات انجام دادند وپوسته فتح, 14 عسکرمزدور کشته ویک میل دهشکه, یک قبضه راکت, 2 میل پیکا و8 میل تفنگ ایم 16 بدست مجاهدین غنیمت گرفته شد.
( ۲) وپوسته سندرو بعد از نبرد 2 ساعت, فتح وعساکرمستقر درآن فرار کردند و8 عسکر آن زنده دستگیر شدند ویک پایه هاوان, یک قبضه راکت, یک درازکوف امریکایی, 2 میل پیکا و11 میل تفنگ ایم 16 غنیمت گرفته شد.

(۳) پوسته پل ادهار بعد از مقاومت اندک فتح وتمام عساکر مستقر درآن به مجاهدین تسلیم شدند ویک میل پیکا, 9 میل تفنگ ایم 16 ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی را به مجاهدین تسلیم دادند.
(۴) قرارگاه بزرگ منطقه منگو بعد از محاصره وحملات شدید به عساکر دشمن راه فرار داده شد وتمام عساکر آن فرار کردند وقرارگاه تخلیه گردید ویک پایه هاوان, 2 میل پیکا ویک قبضه راکت نیز بدست مجاهدین امده است وقرارگاه تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.
‏2021‏/5‏/7