نیروی ایمان

طلحه فداء‌الحق من مـجاهد، غازیم جانـــباز دین پیـــــروِ راه رســــول آخِــــــــرین خنــجـرم برّان بود بر دشــمنان نُــصـرتــم اَلله کنـــد از آســــمـان می‌کنـم راضـی خدا را زین عمل تهـمتم نـادان زنـد بـی هـر عِــلـل از بـرای مـزد و مـــال و زور و زر آن خـدا دانـد کـه هسـتم بی‌خبر ایـن نـدا را بشـنـوید ای مـؤمنـان شـد […]

طلحه فداء‌الحق

من مـجاهد، غازیم جانـــباز دین
پیـــــروِ راه رســــول آخِــــــــرین

خنــجـرم برّان بود بر دشــمنان
نُــصـرتــم اَلله کنـــد از آســــمـان

می‌کنـم راضـی خدا را زین عمل
تهـمتم نـادان زنـد بـی هـر عِــلـل

از بـرای مـزد و مـــال و زور و زر
آن خـدا دانـد کـه هسـتم بی‌خبر

ایـن نـدا را بشـنـوید ای مـؤمنـان
شـد جـدا مـؤمن ز جـمع مرتـدان

من مـجاهد هستم و شمـشیر مـن
مـی‌زنــد سـرهای ظــالـم را ز تــن

دشــمنِ مـظلـوم، بـاشـــد دشمـنم
کــفر بـاشــد یا که گویـد مــؤمنم

ای دریــغا بـر منــافــق آن دو رو!
آن که ایـمان داد و شـد بـی آبرو

همــنشین کـفـر شــد از بهـــر زَر
در پـی دنیــا و غافــل از خــطر

کن تو نصرت دین حق را ای جوان
تــا بیــایـد نــصـرت مــولای‌ مــان

خنجر خود را بُرون کن از نــیام
زخـم‌های کـهــنه را کــن اِلتــیام

دشــمنِ ســربازِ ایـــزد را بـــگـو
ای خبـیث و کافر و درّنده‌خــو!

گــر تـو هسـتی در پـی ایمان‌مان
می‌کُشـیم و بـگـذریم از جان‌مان

بـا تــوکــل بر خـــدای صــــابران
می‌سپارم من به او این جسم و جان

در مـیــادیـن قــتـال آمـــاده ام
صـابــر و ذاکــر همی دلداده ام

نــعـــرهٔ الله اکـــبر تــــیر مــــن
نـیــروی ایـمان، آن شـمشیر من

طلـحهٔ بیـچاره گفــتا این سخن
از بــرای نــوجــوانــــان وطـــن