غزه‌ی مظلوم

میوه شیرین شهادت

این شعر من امروز اگر بسیار خونین است در رگ رگش زخم عمیقی از فلسطین است از گریه‌ی طفل فلسطین، ماه می‌گرید از ناله‌ی جان‌سوز شان، پژمرده پروین است هفتاد و اندی می‌شود در خون شنا دارند این بار اگر افتد به دوشِ کوه، سنگین است انسان کجا آسوده خوابد در دل بستر تا ملتی […]

این شعر من امروز اگر بسیار خونین است
در رگ رگش زخم عمیقی از فلسطین است

از گریه‌ی طفل فلسطین، ماه می‌گرید
از ناله‌ی جان‌سوز شان، پژمرده پروین است

هفتاد و اندی می‌شود در خون شنا دارند
این بار اگر افتد به دوشِ کوه، سنگین است

انسان کجا آسوده خوابد در دل بستر
تا ملتی در پنجه‌ی گرگی پُر از کین است

اکنون عرب در خواب خرگوشی فرو رفته‌ست
این خواب، حتی بر عجم هم سخت ننگین است

افکارِ امریکاستایان، سخت بی‌معناست
اندیشه‌ی صهیون‌پرستان، سخت چرکین است

زخم فلسطین، واقعاً زخمی‌ست؛ طاقت‌سوز
این شعر من تنها به حکمِ قرص تسکین است

این زخم در آیینه‌ی تاریخ؛ پرخون و
این داغ در قلب مسلمان؛ داغِ دیرین است
٭٭٭
گرچند باغ این جهان هم میوه‌ها دارد
اما شهادت، میوه‌ی بسیار شیرین است