معیار شرافت

استاد راقم عقل در مغز است نه در آستین هست معیار شرف تقوی و دین هر درختی کی دهد سیب و انار کی بروید لاله ها از هر زمین گر بود دانشوری اندر لباس می شود طاوس عالم بر یقین نیست هر زنبور، زنبور عسل هر جوانی نیست چون یوسف حسین رمز تقوی نه به […]

استاد راقم

عقل در مغز است نه در آستین
هست معیار شرف تقوی و دین

هر درختی کی دهد سیب و انار
کی بروید لاله ها از هر زمین

گر بود دانشوری اندر لباس
می شود طاوس عالم بر یقین

نیست هر زنبور، زنبور عسل
هر جوانی نیست چون یوسف حسین

رمز تقوی نه به ریش و نه قبا است
باغ دنیا کی شود خلد برین

هر کجا مرغان غزل خوانند هوش
مثل بلبل کی شوند هر یک لعین

رنج و درد و غم به هر کس می رسد
نیست کس مانند یعقوب حزین

انبیا و اولیا تاج سر اند
کی شوند مانند فخر المرسلین

هر کسی لاف از عدالت می زند
کی شود هر کس امیر المؤمنین

هر کسی گوید سخن با طرز خویش
کی شود مانند راقم خوش طنین

با سپاس ویژه از مجله حقیقت