ما طالبان مکتب قرآن و سنت ایم

شاعر: استاد راقم ما طالبان مکتب قرآن و سنت ایم ما داعیان مکتب صلح و اخوت ایم قانون ما کتاب خدا و پیامبر است ما حامل پیام نظام عدالت ایم هر کس کلمه گفت برادر بود به ما خدمتگذار دین و پیام سعادت ایم مرز نژاد و قوم و تعصب شکسته باد ما دشمنان تفرقه […]

شاعر: استاد راقم

ما طالبان مکتب قرآن و سنت ایم
ما داعیان مکتب صلح و اخوت ایم

قانون ما کتاب خدا و پیامبر است
ما حامل پیام نظام عدالت ایم

هر کس کلمه گفت برادر بود به ما
خدمتگذار دین و پیام سعادت ایم

مرز نژاد و قوم و تعصب شکسته باد
ما دشمنان تفرقه خواهان وحدت ایم

از اختلاف ماست کفر بهره می برد
خواهان اتفاق و وحدت به امت ایم

داریم هرچه، آنچه نداریم وحدت است
زین اختلاف دور ز دنیای عزت ایم

ما از حجاب و ستر دفاع می کنیم همیش
بر خواهران خویش طلبگار عفت ایم

محکومِ عالم ایم ازین طرح عهد خویش
ورنه عقاب تیز به کوهسار همت ایم

ما مؤمنیم صلح بود در کتاب ما
تا کی اسیر و بردهء نفس جهالت ایم

ظالم بود چو آتش و ملت بود چوب
در اتش فساد چو باران رحمت ایم

قرآن به دست ما و شجاعت به قلب ماست
مانند دُر فتاده به بحر شهامت ایم

ما مرز قوم و سمت شکستیم یکسره
خورشید پر درخشش فردای ملت ایم

ما راقم ایم به صحنه زرین حریت
در فکر انسجام و صلابت به امت ایم