شعر

راز و رمز پیروزی

شعری کوتاه و پرمعنی، دربارهٔ شکست قشون سرخ شوروی در اقغانستان، که به مناسبت سالگرد خروج آن به رشتهٔ تحریر درآمده است.

بَهر افغان گفتُ باید صد سلام

ملتـی کـز غـیرتـش آیـد پـیـام

 

شد قشون سرخ ظالم خاکسار

لشکر لیلین‌ به میدان شرمسار

 

ائـتلاف امـریـکا از هـم گسـست

پای ناتو در همین سرحد شکست

 

انگلیس آمد به میدان، خرس پیر

زیر پا شد عسکرش در این مسیر

 

ملت افغان در این عصر غرور

افتـخاری بهـر اسـلام و سرور

 

او نه تنها بهر خاکش سر سپرد

بلکه ننـگ از دامـن مسلم بـبرد

 

چشـم‌ها اندر افق بر او کمیـن

کـو‌ فـزاید عزت مایـان و دین

 

آن ضمیری کو ز نور حق منیر

زنده دارد نام حق، برنا و پـیر

 

راز پیروزی در این ملت کجاسـت؟

علت این قـهرمانـی‌ها چـه‌هـاست؟

 

باز گـویم: راز مـا انـدر وفـاسـت

وحدت و توحید ما اندر بلاسـت

 

ای تو مسلم زنده کن نور ضمیر

درس عـزت را ز افـغانـان بـگیر

 

پــاره کــن از تــن لبــاس بــردگـی

خفته‌ای تا کی در این سرخوردگی

 

زیر یوغ ظلم، خوابیدن خطاست

مرهـم این زخـم‌ها تکبـیر مـاست