بمناسبت سومین سالروز وفات امیرالمومنین رحمه الله این شعر سروده شده:

قهرمان قهرمانان سوی یزدان رفته است                        ازجهان دل برگرفته پیش جانان رفته است مــرد ایثار و فـداکاری و ایمـان و جـهاد                               بهرمهمانی بسوی خلد رضوان رفته است نیست والله قدرتم تابازگویم وصف او                                اسوه تاریخ ملت مردمیدان رفته است رفته اواماپیامش دردل مازنده است                                    جان فدای آنکه دراین عهدوپیمان رفته است درعزایش ملت ماجملگی دلخون […]

قهرمان قهرمانان سوی یزدان رفته است                        ازجهان دل برگرفته پیش جانان رفته است

مــرد ایثار و فـداکاری و ایمـان و جـهاد                               بهرمهمانی بسوی خلد رضوان رفته است

نیست والله قدرتم تابازگویم وصف او                                اسوه تاریخ ملت مردمیدان رفته است

رفته اواماپیامش دردل مازنده است                                    جان فدای آنکه دراین عهدوپیمان رفته است

درعزایش ملت ماجملگی دلخون شده                                   جوی های خون زچشم دوستداران رفته است

پرکشیده سوی رضوان آن امیرالمومنین                             درفراقش تافلک فریادیاران رفته است

دشمنان روسیه را باثبات خود شکست                                  خائن ازبیمش هراسان وپریشان رفته است

عزم اوچون عزم خالد در مصاف کاروزار                           وای چون ازبین مامهر فروزان رفته است

نشکنید ای داعیان راه دین پیمان او                               که او زدنیا برسرآن عهدوپیمان رفته است

جان من حزین بادا فدای راه او                                         زانکه اودرراه دین وعدل وقرآن رفته است