گزارش کاری روزانه کمیته‌ها کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز: دوشنبه تاریخ ۱۳/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۶/۹/۱۴۰۲ ھ ش تورخم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال: امروز در تورخم (۱۲۵) خانواده و (۶۰۱) تن ثبت و بیومتریک شده است. همچنان (۵۶) خانواده تثبیت شده است که (۵۰) خانواده آن مهاجرین و (۶) خانواده دیگر غیر مهاجرین تثبیت شده است. کمیته‌ی ترانسپورت و […]

روز: دوشنبه
تاریخ ۱۳/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۶/۹/۱۴۰۲ ھ ش
تورخم (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در تورخم (۱۲۵) خانواده و (۶۰۱) تن ثبت و بیومتریک شده است.
همچنان (۵۶) خانواده تثبیت شده است که (۵۰) خانواده آن مهاجرین و (۶) خانواده دیگر غیر مهاجرین تثبیت شده است.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال
امروز (۴۷) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۲۰) تن می‌شود، توسط (۱۶) عراد وسایط نقلیه‌ی مختلف النوع به ولایت‌های ننگرهار، کابل و لغمان بطور مصؤن انتقال داده شده است و به این خانواده‌ها مبلغ (۸۵۰۰) افغانی برای کرایه داده شده است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
از سوی کمیته‌ی خدماتی در کمپ عمری به (۸۵۰۰) مهاجرین غذا و آب تصفیه شده سر وقت توزیع شده است.
همچنان (۶۵۰) سیت کمپل، (۵۰۰) بسته آب معدنی، (۷۵۰) قدیفه، بوت و کرتی‌، (۴۰۰) بسته مواد غذایی و قرطاسیه باب که از سوی نهادهای خیریه جمع آوری شده بود، توزیع شده است و همچنان توسط (۸) تانکر به مقدار (۱۴۰ هزار) لیتر آب نیز توزیع شده است.
مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در چارچوب کمیته‌ی خدماتی فعالیت می‌نماید به تعداد (۵۸۶) عدد سیم‌کارت بطور رایگان به مهاجرین بازگشته توزیع شده است.

کمیته‌ی اشتغال‌زایی برای مهاجرین:
کمیته‌ی اشتغال‌زایی امروز در تورخم (۵) دارای سند بکلوریا، (۱) تن دارای سند فوق بکلوریا، (۲) دارای سند لیسانس، (۱) تن حافظ، (۳۵۸) تن غریب‌کار و (۶۰) تن افراد حرفه‌ای و مسلکی که تعداد مجموعی آن (۴۲۷) تن می‌شوند، ثبت کرده است.
همچنان امروز به (۳۹۷) اطفال در باره‌ی ماین‌های منفجر نشده، نظافت و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و برای سلامتی روانی این اطفال پروگرام‌های تفریح و ورزشی نیز راه‌اندازی شدند.
در کمپ عمری (۴) طفل مفقودی به خانواده‌های ایشان سپرده شدند.

سپین بولدک (خط فرضی دیورند):
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
در ساحه‌ی سپین بولدک (۲۳۳) خانواده که تعداد مجموعی آن (۱۳۱۸) تن می‌شوند‌، ثبت و از سوی وزارت امور داخله بیومتریک گردیدند.
از این جمله (۲۰۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۱۴۷) تن می‌شوند برای کمک‌های لازم به دفتر (آی، او، ایم) و (۳۱) خانواده دیگر که تعداد مجموعی افراد آن (۱۸۶) تن می‌شوند و سلیپ‌های UNHCR و کارت‌های VRP با خود داشتند؛ به سازمان UNHCR معرفی گردیده است.
در جمع این افراد یک مرد زندانی نیز ثبت شده و (۱) طفل بی سرپرست به دفتر (ام، پی، او) معرفی شد.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
به تعداد (۷۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۵۹) تن می‌شوند از ولسوالی بولدک و قندهار توسط (۱۶) عرداه وسایط نقلیه‌ی مختلف النوع به ولایت‌های کابل، ارزگان، هرات و قندهار انتقال داده شدند و (۷۸۰۰۰) افغانی برای کرایه برایشان داده شده اند.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
امروز از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی در خط فرضی دیورند در ولسوالی سپین بولدک با (۱۹۳) خانواده کمک صورت گرفت و به هر خانواده مبلغ ۱۰هزار افغانی داده شد.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
امروز در کمپ عمری و شوراندام به (۵۰۰۰) مهاجرین غذای چاشت و شب توزیع گردیده است.
امروز از سوی شفاخانه‌ی وزارت دفاع ملی، شفاخانه‌ی میرویس نیکه، نهاد صلیب سرخ، مؤسسه هیلت نت و تیم‌های صحی باران که در چارچوب کمیته‌ی خدمات و امور صحی فعالیت می‌نمایند، (۳۷۰) مریضان تداوی شدند، به (۲۱۸۷) تن واکسین تطبیق شده است، سکرینینگ (۱۱۸۰) تن اجرأ شده و به (۱۳۴) تن واکسین کرونا تطبیق شده است.
در تخته پل، سپین بولدک و شوراندام به مقدار (۸۷هزار) لیتر آب آشامیدنی به مهاجرین تهیه شده است.
خدمات در بخش‌های شهرداری، برشنا و آب رسانی نیز ارایه شده است.
کثافات کمپ سپین بولدک جمع آوری شده است و همچنان (۷۵۰۰۰) لیتر آب آشامیدنی رسانده شده است.
مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در چاچوب کمیته‌ی خدمات فعالیت می‌نمایند، (۶۷۷) عدد سیم‌کارت‌ها به مهاجرین برگشته توزیع گردیده است.

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
امروز هم بطور معمول مسوولان کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه به ده‌ها تن از مهاجرین آگاهی عامه داده شده است و همچنان زمینه‌ی گذارش دهی به رسانه‌ها فراهم گردیده است.
در بخش آگاهی عامه برای مهاجرین تازه عودت شده در هنگام چاشت و شب در کمپ لیسه غازی عبدالله و کمپ باران در باره صبر و حوصله صحبت‌ها شده است.

پکتیا (خط فرضی دیورند):
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در خط فرضی دیورند در ساحه‌ی خرلیڅی ولسوالی دند پتان (۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۳۰) تن می‌شوند،ذثبت و بیومتریک گردیده است.

کمیته‌ی زیست موقتی:
از سوی این کمیته (۱) خانواده در کمپ جابجا شده و از سوی کمیته‌ی خدمات و امور صحی تسهیلات لازم برایشان آماده شدند.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
امروز از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی در پکتیا به (۴) خانواده ده- ده هزار افغانی فی خانواده کمک صورت گرفت.

پکتیکا (خط فرضی دیورند):

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
تیم‌های صحی وزارت دفاع ملی و صحت عامه که در چوکات کمیته‌ی خدمات و امور صحی فعالیت می‌نمایند، (۵۱) مریضان را در انگور اده تداوی نموده.
-امروز در انگور اده به (۴۸) تن از مهاجرین و اعضای کمیته غذای صبح، چاشت و شب داده شده است.
-امروز مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی (۲۴) عدد سیم‌کارت ها را به مهاجرین رایگان توزیع کرده است.

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده‌گان