۲ هزار نفر مهاجر مقیم ایران از طریق اسلام قلعه به کشور برگشتند

یک هزار و۹۵۷ نفر مهاجر افغان مقیم ایران، طور داوطلب واجباری از طریق مرز اسلام قلعه هرات عودت کرده اند. به اساس معلو مات آمریت سرحدی هرات، ۲۴ فامیل، شامل(۹۱) نفر،طور اجباری، (۲۳) فامیل، شامل ۸۷ نفر، طورخود انگیخته و همچنان (۷۳۴) نفر مجردین، طوراجباری ویک هزارو ۴۵ نفر دیگر طور داوطلبانه به کشور برگشت […]

یک هزار و۹۵۷ نفر مهاجر افغان مقیم ایران، طور داوطلب واجباری از طریق مرز اسلام قلعه هرات عودت کرده اند.

به اساس معلو مات آمریت سرحدی هرات، ۲۴ فامیل، شامل(۹۱) نفر،طور اجباری، (۲۳) فامیل، شامل ۸۷ نفر، طورخود انگیخته و همچنان (۷۳۴) نفر مجردین، طوراجباری ویک هزارو ۴۵ نفر دیگر طور داوطلبانه به کشور برگشت کرده بودند.

منبع علاوه کرده است که از میان افراد مذکور، ۳۴۱ نفر، مستضعف وآسیب پذیر شناسایی و جهت اخذ کمک به دفتر IOM جهت دریافت مساعدت معرفی و مواد غذایی وغیره ‏غذایی را دریافت کردند.