۲۵ افغان آزاد شده از زندان‌های پاکستان به کشور برگشتند

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید؛ ۲۵ افغان آزاد شده از زندان‌های پاکستان، از طریق تورخم ولایت ننگرهار به کشور برگشته‌اند. به گفته این وزارت، این افراد پس از ثبت در اداره مهاجرین، برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید؛ ۲۵ افغان آزاد شده از زندان‌های پاکستان، از طریق تورخم ولایت ننگرهار به کشور برگشته‌اند.
به گفته این وزارت، این افراد پس از ثبت در اداره مهاجرین، برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.