۱۲ هزارنفرعودت کننده اجباری در سپین بولدک ثبت و بایمتریک شده است

۱۲ هزارنفرعودت کننده اجباری در سپین بولدک ثبت و بایمتریک شده است در گزارش کمیته موظف ثبت عودت کننده ها از سپین بولدک ولایت قندهارگفته شده است که این کیمیته به تاریخ ۱۹/ ۴/۱۴۴۵ کار را در سپین بودلدک آغاز وتا ارسال این گزارش یک هزارو ۱۳۲ خانواده را که شامل ۱۲ هزار نفر بودند، […]

۱۲ هزارنفرعودت کننده اجباری در سپین بولدک ثبت و بایمتریک شده است

در گزارش کمیته موظف ثبت عودت کننده ها از سپین بولدک ولایت قندهارگفته شده است که این کیمیته به تاریخ ۱۹/ ۴/۱۴۴۵ کار را در سپین بودلدک آغاز وتا ارسال این گزارش یک هزارو ۱۳۲ خانواده را که شامل ۱۲ هزار نفر بودند، ثبت وبایمتریک کرده اند .

در گزارش علاوه شده است که سایر کمیته ها نیز به فعالیت آغازکرده اند و کار نور مال جریان دارد.