یک کودک در کابل از چنگ آدم ربایان نجات داده شد

پولیس کابل با عملیاتی در ولسوالی کلکان٬ یک کودک ربوده شده  را از چنگ آدم ربایان نجات داد. این کودک شب گذشته از قره باغ کابل ربوده شده بود و پولیس با دریافت اطلاع  داخل اقدام شد، کودک ربوده شده نجات یافت و پولیس سه تن را در پیوند به این قضیه بازداشت کرد.

پولیس کابل با عملیاتی در ولسوالی کلکان٬ یک کودک ربوده شده  را از چنگ آدم ربایان نجات داد.

این کودک شب گذشته از قره باغ کابل ربوده شده بود و پولیس با دریافت اطلاع  داخل اقدام شد، کودک ربوده شده نجات یافت و پولیس سه تن را در پیوند به این قضیه بازداشت کرد.