گزارش کاری کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز: سه شنبه تاریخ: ۱۴۴۵/۵/۷ ھ ق، مطابق:۱۴۰۲/۸/۳۰ ھ ش تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته ثبت، تثبیت و استقبال: امروز در تورخم به تعداد (۳۴۵) فامیل که شمار اعضای آن به (۱۹۰۳) تن می رسید، ثبت و بایومتریک شدند. همچنین (۲۰۰) فامیل تثبیت شدند، که از میان آنها (۱۷۲) فامیل مهاجرین تثبیت شده و (۲۸) […]

روز: سه شنبه
تاریخ: ۱۴۴۵/۵/۷ ھ ق، مطابق:۱۴۰۲/۸/۳۰ ھ ش

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در تورخم به تعداد (۳۴۵) فامیل که شمار اعضای آن به (۱۹۰۳) تن می رسید، ثبت و بایومتریک شدند.
همچنین (۲۰۰) فامیل تثبیت شدند، که از میان آنها (۱۷۲) فامیل مهاجرین تثبیت شده و (۲۸) خانواده غیر مهاجر تشخیص داده شدند.
کمیته خدمات و امور صحی:
از سوی کمیته خدمات در کمپ عمری برای (۱۱۵۰۰) تن مهاجرین در چندین نوبت غذا و آب تصفیه شده توزیع شده است.
در چوکات کمیته خدمات از سوی مسئولین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای مهاجرین به تعداد (۱۱۶۹) سیمکارت رایگان توزیع شد.
از سوی بنیادهای خیریه مختلف به تعداد (۱۳۵۰) تخت کمپل، (۵۰۰) بسته آب معدنی و (۱۰۰۰) کورتی مردانه و زنانه همراه با (۶۰۰) بسته خوراکی میان مهاجرین توزیع شد. همچنین در بخش آبرسانی نیز توسط (۸) تانکر به ذخیره ها (۱۴۵۰۰۰) لیتر آب رسانده شد.
کمیته اسکان مؤقت:
امروز از سوی کمیته اسکان مؤقت از خیمه ها در کمپ عمری دیدن بعمل آمد و مهاجرین بازګشته را بصورت منظم در خیمه ها جابجا نمودند.
همچنین توسط (۸) عراده تانکر به (۱۳۲) ذخیره آب آشامیدنی رسانده شد.

کمیته ترانسپورت و انتقال:

امروز (۸۰) خانواده که شمار اعضای آن به (۴۵۵) تن می رسید، توسط (۲۳) عراده موتر مختلف النوع به صورت مصئون به ولایات ننگرهار، کابل، کنر و لغمان بصورت مصئون انتقال داده شدند. و کرایه انتقال آنها به مبلغ (۷۷۰۰۰) افغانی پرداخت گردید.

از خط فرضی تورخم تا کمپ بصورت مجموعی (۱۷) عراده موتر های مختلف النوع امارتی در (۵۲) نوبت، همه فامیل های مهاجر بازگشته را انتقال دادند.

کمیته کاریابی برای مهاجرین:
امروز در تورخم از سوی کمیته کاریابی به تعداد (۲۲) تن دارنده سند فراغت بکلوریا، (۳) تن فوق بکلوریا، (۴) تن حافظان قرآن کریم، (۳) تن فارغین دوره صغری، (۳) تن علماء کرام، (۱۷۷) تن استادان بخش حرفوی و (۴۰۸) تن غریبکار ثبت شدند. که شماری مجموعی آڼ به (۶۲۶) تن رسید.

کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:
در بخش های مختلف کمپ و خط فرضی دیورند با هموطنان مهاجر بازگشته مجالس متعداد دایر گردید و در مورد چگونگی روند طی مراحل معلومات لازم ارائه گردید.
به کسانیکه از خط فرضی دیورند داخل می شوند آگاهی داده شد که برای بدست آوردن امتیازات مهاجرین تلاش اقدام نکنند و اگر کسی گرفتار گردید، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بر چگونگی فعالیت کمیته ها پنج راپور تهیه و نشر گردید و دوازده لوحه معلوماتی و آگاهی عامه برای کمپ ها در محل های مشخص شده نصب گردیدند.
با هماهنگی دفتر آی او ایم برای مهاجرین (۴۰۰) ورق مهاجرت توزیع گردید.
امروز به (۴۶۵) تن از کودکان و اطفال آګاهی عامه داده شد، (۱۲) تن از کودکان مفقود شده و شمار زیادی سند و تذکره های گم شده، بازیافت و خانواده ها و مالکان اصلی آن تسلیم شدند. (۵) تن از کودکان در مرکز حمایوی هستند.

کمیته تنظیم مساجد و آموزش:
امروز اعضای کمیته تنظیم مساجد و آموزش به مهاجرینی که از خط فرضی دیورند در تورخم به وطن بازګشته بودند، چندین جلد کلام الله مجید توزیع شد و در مورد صبر و استقامت از سوی علماء بیانیه هایی ایراد ګردید. روند توزیع قراڼ مجید ادامه خواهد داشت.
در کمپ عمری نیز کمیته تنظیم مساجد و آموزش به مهاجرین بازګشته آګاهی عامه دادند و بیانیه هایی اصلاحی ایراد ګردید.
سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

در منطقه سپین بولدک (۲۹۳) فامیل که شمار اعضای آن به (۱۶۵۵) تن می رسید، از سوی وزارت امور داخله ثبت و بایومتریک شدند.
از جمله خانواده های فوق الذکر به تعداد (۲۲۱) فامیل که شمار اعضای آن به (۱۲۶۳) تن می رسید، برای دریافت مساعدت به مؤسسه آی او ایم معرفی گردیدند و (۷۲) خانواده که شماری اعضای آن به (۳۹۲) تن می رسید و سلیپ های یو این ایچ سی آر(UNHCR) و وی آر پی (VRP)با خود داشتند به دفتر یو این ایچ سی آر(UNHCR) معرفی شدند.
(۵) تن زندانی مرد نیز ثبت شدند.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
از ولسوالی بولدک و قندهار به تعداد (۱۲۶) فامیل که شمار اعضای آن به (۶۹۱) تن می رسید توسط (۱۸) عراده وسایط نقلیه مختلف النوع به ولایات قندهار، کابل، ارزګان و هلمند انتقال داده شدند و کرایه انتقال آنها به مبلغ (۱۱۹۰۰۰) افغانی نیز پرداخت گردید.

کمیته تنظیم امور مالی:
امروز در خط فرضی دیورند ولسوالی سپین بولدک از سوی کمیته تنظیم امور مالی با (۲۸۱) فامیل کمک نقدی صورت گرفت و به هر خانواده ده ده هزار افغانی مساعدت انجام شد.

کمیته خدمات و امور صحی:
در کمپ های سپین بولدک و شوراندام برای (۶۱۰۰) تن مهاجرین غذای چاشت و شام تهیه و توزیع گردید.
در چوکات خدمات و امور صحی از سوی تیم های صحی وزارت دفاع ملی، شفاخانه میرویس نیکه، اداره سره میاشت، مؤسسه هیلت نیت و باران برای (۷۹۶) تن بیمار خدمات صحی انجام شد، (۲۶۷۸) تن واکسین شدند، برای (۱۰۲۱) تن سکریننگ انجام شد. (۲۱۸) تن واکسین کرونا دریافت نمودند. از (۳) تن سمپل های ملاریا و از (۷) تن نمونه های کرونا اخذ گردید. (۹) تن مریضان انتقال شده اند که از این جمله (۶) تن آن بستر گردیدند.
کثافات از کمپ سپین بولدک جمع آوری و بیرون برده شدند. در کمپ تخته پل به تعداد (۱۵) اتاق آماده گردید و در کمپ رحمتی تارهای برق وصل، چراغ ها روشن و در کمپ بولدک به محل تیم صحی سره میاشت برق وصل گردید.
امروز در چوکات کمیته خدمات از سوی مسئولین مخابرات و معلوماتی تکنالوژی به تعداد (۴۹۷) عدد سیمکارت میان مهاجرین توزیع گردید.
به اندازه ضرورت برای مهاجرین خیمه، کمپل و مواد خوراکی تهیه گردید.

پکتیکا (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در منطقه انگور اده (۲) خانواده ثبت شدند.

کمیته خدمات و امور صحی:
در چوکات کمیته خدمات و امور صحی تیم های صحی وزارت دفاع ملی و صحت عامه امروز به تعداد (۹۳) بیمار را تداوی نمودند. همچنین برای (۶) تن واکسین تطبیق ګردید.
در کمپ های انگور اده، تروه و شرنه برای (۶۳) تن مهاجرین غذای صبح، چاشت و شام تهیه و توزیع گردید و برای بودباش شب آنها نیز آمادگی لازم انجام شد.
در چوکات کمیته خدمات از سوی مسئولین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به تعداد (۱۹) عدد سیمکارت میان مهاجرین توزیع شد.

کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:
از سوی کمیته اطلاعات و آگاهی عامه با مهاجرین بازګشته ملاقات و مصاحبه صورت ګرفت و راپور آن با رسانه ها شریک ساخته شد. مهاجرین از روند کار، خدمات و سهولت های مهیا شده راضی بودند.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
امروز به تعداد (۲) فامیل از خط فرضی انگور اده به کمپ او از کمپ به قریه ها و ولسوالی های انتقال داده شدند و کمیته تنظیم امور مالی برای هر فامیل ده ده هزار افغانی پول نقد مساعدت نمود.

پکتیا
کمیته تنظیم امور مالی:

امروز در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا با (۴۱) خانواده بصورت مجموعی به مبلغ (۲۲۶۰۰) افغانی کمک نقدی صورت ګرفت.

زابـــــل:

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
در منطقه زنزیر خط فرضی دیورند ولسوای شملزو به تعداد (۱۸) فامیل که شمار اعضای آن به (۱۱۵) تن می رسید، ثبت و راجستر شدند.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
از سوی کمیته ترانسپورت و انتقال (۶) خانواده به ولسوالی بهار و (۵) خانواده به قریه جات مختلف در ولسوالی شملزو انتقال داده شدند و کرایه انتقال آنها به مبلغ (۲۲) هزار افغانی از سوی کمیته پرداخت ګردید.
کمیته تنظیم امور مالی:
امروز از بودیجه امارت اسلامی برای (۱۸) فامیل کمک نقدی صورت ګرفت که برای هر فامیل ده ده هزار افغانی مساعدت انجام شد. همچنین از سوی سره میاشت نیز برای هر فامیل به مقدار (۲۱) قلم مواد غیرخوراکی که لباس زمستانی کودکان را نیز شامل میشد، توزیع شد.
کمیته خدمات و امور صحی:
برای (۱۳۵) تن مهاجرین و مسئولین کمیته ها غذا تهیه و توزیع شد.
همچنین از سوی کمیته صحی در بخش تداوی بیماران خانواده های بازګشته نیز اجراآت صورت ګرفت.

نیمــــــروز

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
در ۲۴ ساعت گذشته از راه ابریشم نیمروز به تعداد (۳۷) خانواده که شمار اعضای آن به (۱۶۵) تن میرسید و (۱۹۴۶) افراد مجرد نیز ثبت شدند. از میان خانواده ها و مجردین فوق الذکر برای (۲۹) فامیل که شمار اعضای آن (۱۲۲) تن میشد و (۷۴) تن مجرد غرض دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی به مؤسسه (آی او ایم) معرفی شدند.

کمیته خدمات و امور صحی:
امروز در مرز نیمروز برای (۱۰) فامیل که (۵۰) تن بودند، غذای چاشت تهیه و توزیع شد.

هـــــــــرات

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در مرز اسلام قلعه (۵۲) تن ثبت و پس از طی مراحل به کمیته تنظیم امور مالی معرفی شدند.

کمیته تنظیم امور مالی:
امروز در مرز اسلام قلعه از سوی کمیته تنظیم امور مالی با (۳۷) فامیل بازگشته به مبلغ ده ده هزار افغانی مساعدت نقدی انجام شد.

دارالانشاء کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین