گزارش کاری روزانه کمیته‌ها کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز: سه شنبه تاریخ: ۱۴/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۷/۹/۱۴۰۲ ھ ش تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال: امروز در تورخم (۱۰۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۵۴) تن می‌شوند از سوی کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال بیومتریک گردیدند. کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال: امروز (۴۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن […]

روز: سه شنبه
تاریخ: ۱۴/۵/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۷/۹/۱۴۰۲ ھ ش

تورخـــم (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:
امروز در تورخم (۱۰۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۵۴) تن می‌شوند از سوی کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال بیومتریک گردیدند.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز (۴۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۷۵) تن می‌شوند به ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر و کابل انتقال داده شد و مبلغ (۹۵۰۰) افغانی برای کرایه برایشان داده شد.

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در کمپ عمری (۴۰) خانواده بازگشته به طور موقت جابجا شدند.
امروز در کمپ عمری (۳۰) خیمه و (۸) تشناب مطابق نقشه نصب گردید و در (۱۰۸) ذخیره آب ریخته شد.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
در کمپ عمری از سوی کمیته‌ی خدماتی به (۷۵۰۰) مهاجرین غذا و آب تصفیه شده توزیع گردید.
به تعداد (۷۵۰) کمپل، (۴۵۰) بسته آب معدنی، (۷۵۰) جوره چادر، بوت و کرتی، (۴۵۰) بسته مواد غذایی که از سوی نهادهای خیریه جمع آوری شده بود توزیع گردید و همچنان (۱۴۰ هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع شده است.
مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در چارچوب کمیته‌ی خدماتی فعالیت می‌نماید به تعداد (۵۵۲) عدد سیم‌کارت بطور رایگان به مهاجرین بازگشته توزیع شده است.
کمیته‌ی اشتغال‌زایی برای مهاجرین:
امروز کمیته‌ی اشتغال‌زایی برای مهاجرین در تورخم (۸) تن دارای سند بکلوریا، (۲) تن حافظان، (۳۱۴) تن غریب‌کار و (۸۹) تن افراد حرفه‌ای و مسلکی که تعداد مجموعی آن (۴۱۳) تن می‌شوند ثبت کرده است.

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
در مناطق مختلف کمپ عمری و در خط فرضی دیورند با مهاجرین نشست‌ها انجام شد و در باره‌ی طی مراحل به آن‌ها معلومات ارایه شد.
به عبور کننده‌گان در خط فرضی دیورند آگهی عامه داده شد تا در زمان برگشت به نام مهاجرین امتیازات را نگیرند، هر کس که شناسایی شد پیگرد قانونی صورت خواهد گرفت.
با هماهنگی دفتر آی. او. ایم صدها برگه‌ای مهاجرت توزیع شدند.
(۶) طفل مفقودی و بیش‌تر از بیست اسناد و تذکره‌های مفقودی به صاحبانشان سپرده شدند.

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
در ساحه‌ی سپین بولدک (۳۱۲) خانواده که تعداد مجموعی آن (۱۶۹۰) تن می‌شوند‌، ثبت و از سوی وزارت امور داخله بیومتریک گردیدند.
از این جمله (۲۴۱) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۲۸۲) تن می‌شوند برای کمک‌های لازم به دفتر (آی. او. ایم) و (۷۱) خانواده دیگر که تعداد مجموعی افراد آن (۴۰۸) تن می‌شوند و سلیپ‌های UNHCR و کارت‌های VRP با خود داشتند؛ به سازمان UNHCR معرفی گردیده است.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
به تعداد (۱۰۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۸۳۹) تن می‌شوند از ولسوالی بولدک و قندهار به ولایت‌های کابل، هرات و قندهار انتقال داده شدند و مبلغ (۱۲۹هزار) افغانی برای کرایه برایشان داده شد.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
ام‌روز از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی در خط فرضی دیورند در ولسوالی سپین بولدک با (۳۳۳) خانواده کمک صورت گرفت و به هر خانواده مبلغ ۱۰هزار افغانی داده شد.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
امروز در کمپ عمری و شوراندام به (۴۵۰۰) مهاجرین غذا توزیع شد و (۷۰ هزار) لیتر آب نیز برایشان آماده شد.
امروز از سوی شفاخانه‌ی وزارت دفاع ملی، شفاخانه‌ی میرویس نیکه، نهاد صلیب سرخ، مؤسسه هیلت نت و تیم‌های صحی باران که در چارچوب کمیته‌ی خدمات و امور صحی فعالیت می‌نمایند، (۲۷۶) مریضان تداوی شدند، به (۲۴۸۰) تن واکسین‌های گوناگون تطبیق شده است، سکرینینگ (۱۲۷۹) تن اجرأ شده است.
مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در چاچوب کمیته‌ی خدمات فعالیت می‌نمایند، (۷۹۰) عدد سیم‌کارت‌ها را به مهاجرین بازگشته‌ توزیع کرده است.

پکتیکا (خط فرضی دیورند):
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز کمیته‌ی ثبت، تثبیت و انتقال (۳) خانواده‌ی مهاجر در انگور اده ثبت کرده است.
امروز (۳) خانواده در انگور اده ثبت و از آنجا به ساحات مربوطه خویش انتقال داده شده‌ است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
امروز کمیته تنظیم امور مالی با (۳) خانواده کمک کردند و برای هر خانواده (۱۰ هزار) افغانی نقد داده شد.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
تیم‌های صحی وزارت صحت عامه و وزارت دفاع ملی که در چارچوب کمیته‌ی خدمات و امور صحی فعالیت می‌کنند، در انگور اده به (۸۲) تن مریضان خدمات صحی ارایه کرده است.
امرو‌ز در انگور اده به (۸۳) مهاجرین و اعضای کمیته‌ها غذای صبح، چاشت و شب داده شد.
مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در چارجوب کمیته‌ی خدمات فعالیت می‌نمایند، (۱۴) عدد سیمکارت‌ها به مهاجرین توزیع کرده است.

زابل (خط فرضی دیورند):

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و انتقال:
در ولسوالی شملزو ولایت زابل (۴) خانواده مهاجرین که تعداد مجموعی افراد آن (۱۹) تن می‌شوند به کشور بازگشتند و از سوی مسوولان ثبت و راجستر گردید.
کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز (۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۲) تن می‌شوند به ولسوالی و قریه‌جات مربوطه انتقال داده شد و مبلغ (۴۵۰۰) افغانی برای کرایه به آن‌ها داده شد.
کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
امروز از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی زابل با (۴) خانواده کمک صورت گرفت و به هر خانواده مبلغ ۱۰هزار افغانی داده شد.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
از سوی کمیته‌ی تنظیم خدمات و امور صحی به (۴) خانواده در بخش غذایی رسیدگی شده است و جای بودوباش برایشان آماده شده است.
از سوی کمیته‌ی صلیب سرخ با هر خانواده (۲۲) قلم مواد خوراکی، غیر خوراکی و البسه کمک شد.

نیمــــــروز

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در ولایت نیمروز (۴۸) خانواده که تعداد افراد شان (۱۸۶) تن می‌شوند و (۱۷۳۵) از راه ابریشم آمدند و از سوی مسوولان ثبت گردید. همچنان در ۲۴ ساعت گذشته (۲۵۶۲) مجردین نیز ثبت شده است که (۲۹۸) آن برای کمک‌های نقدی و غیر نقدی به دفتر آی او ایم معرفی گردیده است.

کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز سه شنبه (۲۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۱۷) تن می‌شوند در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده و تمام امکان زیستی برایشان آماده شد و برای کمک‌های لازم به دفتر آی. او. ایم معرفی گردید.

هــرات

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز از راه بندر اسلام قلعه هرات (۶۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۲۷) تن می‌شوند به کشور بازگشتند و از سوی مسوولان ثبت و بیومتریک گردیدند.
کمیته‌ی امور مالی:
امروز در تورخم از سوی کمیته‌ی مالی با (۴۳) خانواده ده- ده هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفت‌.

کابل:

کمیته‌ی جلب و جذب کمک‌ها:
محترم قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد و رییس کمیته‌ی جلب و جذب کمک‌ها در دیدار با رییس مؤسسه‌ی الغرافه و هیئت همراه در کابل مبلغ (۱۰۰۰) دالر آمریکایی که از سوی این موسسه با مهاجرین کمک شده بود دریافت کرد و رییس کمیته‌ی تنظیم امور مالی تسلیم شد.‌ در این دیدار وعده کمک‌های بیش‌تر نیز داده شده است.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
در جلسه‌ی بین رهبری و اعضای کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال در کابل ، فعالیت های گذشته این کمیته را ارزیابی کرده و در مورد ارائه امکانات بیشتر برای انتقال مهاجرین بازگشته بحث کرده است.

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.