گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز یکشنبه مورخ ۳/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۲۶/۹/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود: ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال: امروز […]

روز یکشنبه مورخ ۳/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۲۶/۹/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:
ننگرهار:
تورخـــم (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:
امروز در تورخم (۱۴۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۰۵) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت گردیده است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۴۵) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۴۵۰هزار) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز از تورخم (۴۷) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۳۳) تن بود، به ولایت‌های ننگرها، کنر، لغمان و کابل مصؤن انتقال شده است و مبلغ (۴۱۰۰۰) افغانی کرایه برایشان داده شده است.

کمیته‌ی خمات و امور صحی:
امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:
غذا: در کمپ عمری به مهاجرین (۳۵۰۰) خوراک غذا و (۱۳۰هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.
البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:
(۳۰۰) کمپل، (۷۵) تخت فرش، (۴۵۰) بسته آب آشامیدنی و (۷۵) کارتن مواد غذایی خام توزیع گردید.
مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۳۰۶) عدد سیم‌کارت به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:
کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در تورخم (۳) تن دارای سند بکلوریا، (۱) تن دارای سند فوق بکلوریا، (۱) تن دارای سند لیسانس، (۱۰۷) تن غریبکار و (۷۰) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۸۲) تن می‌شوند، ثبت کرده است.
در تورخم به (۱۲۸) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید. همچنان این کمیته از کمپ عمری (۲۵) تن اطفال در ولایت‌ها با خانواده‌های ایشان یکجا کرده است.

قندهار
سپین بولدک (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز از راه سپین بولدک (۴۱) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۹۴) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۴۱) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۴۱۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز (۲۱) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۲۷) تن بود؛ از سپین بولدک به ولایت‌های قندهار، هرات، غزنی و کابل انتقال داده شد و مبلغ (۳۴ هزار) افغانی کرایه برایشان داده شد.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
ام‌روز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:
غذا: در سپین بولدک (۱۰۰۰) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.
صحت: در سپین بولدک (۴۴۲) تن مهاجرین بازگشته گان تداوی شده است.
البسه: در کمپ‌های موقتی به قدر ضرورت خیمه و کمپل به مهاجرین توزیع گردید.
مخابرات: از سوی کمیته‌ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته‌گان (۶۸۱) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع شده است.

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین
کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در سپین بولدک (۲) تن دارای سند بکلوریا، (۲) تن حافظان، (۱) تن عالم دین، (۵۶) تن غریبکار و (۴۸) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۱۰) تن می‌شوند، ثبت کرده است.
این کمیته در سپین بولدک به (۵۹) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید و همچنان ۲ طفل مفقودی را به خانواده‌های ایشان سپرده است.

پکتیکا
انگور اده (خط فرضی دیورند):
کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز در کمپ انگور اده (۴) خانواده در کمپ زیست موقتی جابجا شده است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
ام‌روز در انگور اده برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:
غذا: امروز در انگور آده و شرنه (۱۱۲) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.
صحت: در انگور اده (۴۸) تن مهاجرین بازگشته گان تداوی شده است و به (۳) تن دیگر واکسین تطبیق شده است.

هرات:
کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز در هرات (۲۸) خانواده در کمپ موقتی (پوهنتون) جابجا شده است‌

نیمروز:
راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۳۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۲۸) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۱۵۹۸) تن مسافر به کشور برگشته است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
امروز در نیمروز با (۶) مهاجرین مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۶۰هزار) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز در نیمروز (۲۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۹۶) تن بود، در کمپ موقتی جابجا شدند و ترتیبات غذا و البسه برایشان آماده گردید و از سوی مؤسسه‌ی آی او ایم با این خانواده کمک‌های نقدی و غیر نقدی صورت گرفت.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:
مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته (۳۳) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنت رایگان داشتند؛ توزیع گردیده است.

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
امروز در نیمروز به (۱۲۸) تن مهاجرین آگاهی عامه داده شد.
برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.
همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

کابل
کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز از کابل (۲۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۱۲) تن بود به ولایت‌های قندز، بلخ، تخار و پکتیا بطور مصؤن انتقال گردید و مبلغ (۷۷،۷۳۰) افغانی کرایه موتر برایشان داده شده است.

ارقام مجموعی فعالیت‌های گوناگون تمام کمیته‌ها و دروازه‌ها بطور ذیل است:
مهاجرین ثبت شده: (۲۱۹) خانواده و (۸۲۷) افراد
مهاجرین انتقال داده شده:(۹۳) خانواده و (۴۷۲) افراد
مهاجرین کمک شده:(۱۰۱) خانواده
مهاجرین جابجا شده‌ی موقتی: (۱۱۶) خانواده
مهاجرین تداوی شده: (۴۹۰) نفر
سیم‌کارت‌های توزیع شده: (۱۰۲۰) عدد

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.