گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز شنبه مورخ ۲/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۲۵/۹/۱۴۰۲ هـ. ش مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود: ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال: […]

روز شنبه مورخ ۲/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۲۵/۹/۱۴۰۲ هـ. ش مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:
ننگرهار:
تورخـــم (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:
امروز در تورخم (۸۰) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۹۲) تن می‌شوند، به کشور برگشته و ثبت شده است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۷۵) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۷۵۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند، کمک نقدی صورت گرفته است.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
ام‌روز از تورخم (۶۸) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۲۵) تن می‌شود، به ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان و کابل به طور مصون انتقال داده شده است و برایشان مبلغ (۱۲۹،۹۰۰) افغانی برایشان داده شده است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:
غذا: در کمپ عمری (۳۵۰۰) خوراک غذا و (۱۳۵هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.
البسه و مواد خوراکی: در کمپ عمری به مهاجرین البسه و مواد خوراکی زیر توزیع گردیده است:
(۲۷۰) کمپل، (۷۰) تخته فرش، (۷۰) کارتن مواد غذایی خام، (۴۵۰) بسته آب آشامیدنی توزیع گردیده است.
مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۲۳۴) عدد سیم‌کات به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:
کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در تورخم (۴) تن دارای سند بکلوریا، (۱) تن دارای سند فوق بکلوریا، (۹۴) تن غریبکار و (۷۷) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۷۶) تن می‌شوند، ثبت کرده است.
در تورخم به (۱۵۸) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید.

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
امروز در تورخم به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.
برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.
همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.
قندهار
سپین بولدک (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز از راه سپین بولدک (۹۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۵۳۰) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۹۴) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۹۴۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز (۲۰) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۲۰) تن می‌شوند، به ولایت‌های قندهار، هرات و غزنی انتقال داده شده اند و مبلغ (۳۳ هزار) افغانی کرایه برایشان داده شد.

کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز در سپین بولدک(۶۶) خانواده در کمپ های موقتی مهاجرین جابجا شده است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
ام‌روز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:
غذا: در سپین بولدک (۱۵۵۰) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.
صحت: در سپین بولدک (۲۱۵) مهاجرین برگشته تداوی شده شده است.
البسه: در کمپ‌های موقتی به قدر ضرورت خیمه و کمپل به مهاجرین توزیع گردید.
مخابرات: از سوی اداره‌ی مخابرات به مهاجرین بازگشته (۱۵۰) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع گردید.

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:
کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در سپین بولدک (۴) تن دارای سند بکلوریا، (۸) تن حافظان، (۲) تن عالمان دین، (۱۰۴) تن غریبکار و (۳۸) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۵۶) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

زابل:
راه شملزو (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز در راه شملزو (۱) خانواده در کمپ موقتی جابجا شده است.

پکتیا:
کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز در کمپ حضرت ابوبکر صدیق (۶) خانواده در کمپ موقتی جابجا شده اند.
پکتیکا
انگور اده (خط فرضی دیورند):
کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
ام‌روز در انگور اده برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:
غذا: امروز در انگور اده (۴۶) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.
صحت: امروز در انگور اده (۲۶) تن مهاجرین برگشته تداوی شده اند.

نیمروز:
راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۵) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۱۱۶۸) تن مسافر به کشور برگشته است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
ام‌روز در راه اسلام قلعه با (‍۱) خانواده مبلغ ده هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفته است.

کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز در نیمروز (۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۶) تن بود، در کمپ موقتی جابجا شدند و ترتیبات غذا و البسه برایشان آماده گردید و از سوی مؤسسه‌ی (آی او ایم) با این خانواده کمک‌های نقدی و غیر نقدی صورت گرفت.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:
مخابرات: مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته (۵) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع گردید.

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
امروز در نیمروز به (۱۶) مهاجر آگاهی عامه داده شد.
برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.
همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

کابل:
کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز از کابل (۲۷) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۱۲) تن می‌شوند به ولایت‌های قندز، بلخ و خوست به طور مصون انتقال شده است وبرایشان مبلغ (۱۲۷،۷۵۰) افغانی کرایه موتر داده شده است.

ارقام مجموعی فعالیت‌های گوناگون تمام کمیته‌ها و دروازه‌ها بطور ذیل است:
مهاجرین ثبت شده: (۱۷۹) خانواده و (۷۳۸) افراد
مهاجرین انتقال داده شده: (۸۸) خانواده و (۵۴۵) افراد
مهاجرین کمک شده: (۱۷۰) خانواده
مهاجرین جابجا شده‌ی موقتی: (۱۳۹) خانواده
مهاجرین تداوی شده: (۴۴۱) نفر
سیم‌کارت‌های توزیع شده: (۳۸۹) عدد

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.