گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۵/۱۴۴۵ که برابر است با ۱۵/۹/۱۴۰۲ مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود: ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال: امروز در تورخم (۱۴۵) […]

روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۵/۱۴۴۵ که برابر است با ۱۵/۹/۱۴۰۲ مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:
ننگرهار:
تورخـــم (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:
امروز در تورخم (۱۴۵) خانواده از سوی کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال بایومتریک گردیدند.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز (۸۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۵۴) تن می‌شوند به ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر و کابل انتقال داده شد و مبلغ (۱۴۸۴۰۰) افغانی برای کرایه برایشان داده شد.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
امروز در تورخم با (۹۶) خانواده ده- ده هزار افغانی کمک صورت گرفت که مجموعاً ۹۶۰هزار افغانی می‌شوند.

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در کمپ عمری (۵۰) خانواده بازگشته به طور موقت جابجا شدند و امکانات جای، البسه و غذا برایشان ترتیب شدند و همچنان در این کمپ ۵ خیمه نصب گردید.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی در بخش‌های گوناگون خدمات ذیل ارایه شد:
غذا: در کمپ عمری به ۵۰۰۰ مهاجرین غذا و ۱۳۵هزار لیتر آب توزیع گردید.
البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:
(۴۵۰) کمپل، (۹۰) تخته فرش، (۱۵۰) بسته لباس و (۲۰۰) کارتن مواد غذایی خام توزیع گردید.
مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۴۴۹) عدد سیم‌کات به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
امروز در تورخم به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.
برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

قندهار
سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
به تعداد (۴۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۸۴) تن می‌شوند به ولایت‌های کابل، هرات و قندهار انتقال داده شدند و مبلغ (۳۹۰۰۰) افغانی کرایه برایشان داده شد.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
امروز د ر انگور اده برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:
غذا: به (۹۸) مهاجرین در پکتیا غذا و آب آشامیدنی توزیع گردید.
صحت: امروز در انگور اده (۴۹) تن مهاجرین بازگشته تداوی شده اند.
مخابرات: به مهاجرین بازگشته (۱۵) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع گردید.

پکتیکا
انگور اده (خط فرضی دیورند):
کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز (۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۹) تن می‌شوند از انگور اده به ولسوالی و قریه‌جات مربوطه خویش انتقال داده شد.
نیمروز:
راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۴۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۵) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۱۴۸۴) تن مسافر به کشور برگشته که (۱۱۹) آن برای کمک‌های لازم به مؤسسه‌ی آی او ایم معرفی گردید.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
امروز در نیمروز از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی به (۱۴) خانواده ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۱۴۰هزار) فغانی می‌شوند، کمک صورت گرفت

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
امروز در نیمروز به (۱۵۰) مهاجر آگاهی عامه داده شد.
برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.
همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

کابل:

امروز از کابل (۱۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۵۳) تن می‌شوند به ولایت‌های بلخ و تخار به طور مصؤن انتقال شده اند و مبلغ (۳۹۰۰۰) افغانی کرایه برایشان داده شده است.
دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.