گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز دوشنبه مورخ ۱۱/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۴/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:   ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال: […]

روز دوشنبه مورخ ۱۱/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۴/۱۰/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:

 

ننگرهار:

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:

امروز در تورخم (۵۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۲۰) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت گردیده است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از تورخم (۲۸) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۳۹) تن بود به جلال آباد، کنر، لغمان و کابل به طور مصون انتقال شده و برایشان مبلغ (۳۲۰۰۰) افغانی کرایه نیز داده شده است.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در تورخم (۱۰) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

کمیته‌ی خمات و امور صحی:

امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:

غذا: در کمپ عمری به مهاجرین (۲۵۰۰) خوراک غذا و (۸۵هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.

البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:

کمپل، فرش، لحاف، بخاری گازی، (۶۰) کارتن مواد غذایی خام و مواد دیگر توزیع گردید.

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۲۰۷) عدد سیم‌کارت به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در تورخم (۳) تن دارای سند بکلوریا، (۱) تن دارای سند لسانس، (۴۳) تن غریبکار و (۵۴) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۰۱) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

این کمیته به (۱۱۳) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید.

(۲) طفل مفقودی پیدا و به خانواده هایشان سپرده شده است.

 

قندهار

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه سپین بولدک (۴۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۴۵) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۵۶) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۵۶۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز (۲۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۴۸) تن بود؛ از سپین بولدک به ولایت‌های قندهار، ارزگان، کابل و هرات انتقال داده شد و مبلغ (۳۲ هزار) افغانی کرایه برایشان داده شد.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در سپین بولدک (۵۲) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: در سپین بولدک (۱۲۰۰) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: در سپین بولدک (۳۵۸) تن مهاجرین تداوی شده است.

همچنان به (۵۷۰) تن مهاجرین در بخش‌های مختلف صحت آگاهی عامه داده شده است.

البسه: در کمپ‌های موقتی به قدر ضرورت خیمه و کمپل به مهاجرین توزیع گردید.

مخابرات: از سوی کمیته‌ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته‌گان (۷۶۰) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع شده است.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در سپین بولدک (۳) تن دارای سند بکلوریا٫ (۲) تن عالمان دین، (۲) تن حافظ، (۱۵۷) تن غریبکار و (۴۷) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۲۱۱) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

این کمیته در سپین بولدک به (۴۶) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید و همچنان یک طفل مفقودی را به خانواده‌های ایشان سپرده است.

(۲) طفل مفقودی پیدا و به خانواده هایشان سپرده شده است.

 

زابل:

راه شملزو (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه شملزو (۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۹) تن بود، به کشور برگشته است.

 

پکتیا:

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در کمپ موقتی حضرت عمر فاروق (۵۲) خانواده بطور موقتی جابجا شده است.

 

پکتیکا

انگور اده (خط فرضی دیورند):

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه انگور اده (۱) خانواده به کشور برگشته است.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از انگور اده (۲) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۰) تن بود گ، به ولسوالی‌ها و قریه‌جات مربوطه خویش انتقال داده شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۱) خانواده مبلغ ده هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در انگور اده برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: امروز در انگور اده و شرنه (۱۲۷) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: در انگور اده (۲۵) تن مهاجرین بازگشته گان تداوی شده است.

 

کمیته‌‌‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در انگور اده به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

نیمروز:

راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۴۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۳۵) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۲۰۷۷) تن مسافر به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

امروز در نیمروز با (۹) مهاجرین مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۹۰,۰۰۰) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در نیمروز (۳۷) خانواده د‌ر کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته (۴۳) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنت رایگان داشتند؛ توزیع گردیده است.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در نیمروز به (۱۳۵) تن مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه

 

هرات:

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در هرات (۳۵) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

 

کابل

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از کابل (۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۲) تن بود به ولایت‌های سرپل و تخار بطور مصؤن انتقال گردید و مبلغ (۱۱۰۰۰) افغانی کرایه موتر برایشان داده شده است.

 

ارقام مجموعی فعالیت‌های گوناگون تمام کمیته‌ها و دروازه‌ها بطور ذیل است:

مهاجرین ثبت شده: (۱۴۵) خانواده و (۵۰۲) افراد

مهاجرین انتقال داده شده:(۶۳) خانواده و (۳۳۰) افراد

مهاجرین کمک شده:(۶۶) خانواده

مهاجرین جابجا شده‌ی موقتی (۱۴۳)

مهاجرین تداوی شده: (۳۸۳) نفر

سیم‌کارت‌های توزیع شده: (۵۱۰) عدد

 

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.