گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز چهارشنبه مورخ ۶/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۲۹/۹/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود: ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال: امروز […]

روز چهارشنبه مورخ ۶/۶/۱۴۴۵ هـ. ق که برابر است با ۲۹/۹/۱۴۰۲ هـ.ش، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:

ننگرهار:
تورخـــم (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:
امروز در تورخم (۸۰) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۸۶) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت گردیده است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۲۰۲) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۱۰۲۰،۰۰۰) یک‌میلیون و بیست هزار افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز در تورخم (۲۰) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

کمیته‌ی خمات و امور صحی:
امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:
غذا: در کمپ عمری به مهاجرین (۳۷۰۰) خوراک غذا و (۱۳۰هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.
البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:
(۱۰۰) کمپل، (۱۲۹) تخت فرش و بسته‌های صحی، (۱۱۵) کارتن مواد غذایی خام و مواد دیگر توزیع گردید.
مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۲۹۱) عدد سیم‌کارت به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:
کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در تورخم (۳) تن دارای سند بکلوریا، (۱) تن حافظ، (۶۴) تن غریبکار و (۶۵۲) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۲۰) تن می‌شوند، ثبت کرده است.
این کمیته به (۸۴) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید. همچنان این کمیته از کمپ عمری (۲) تن اطفال مفقودی بعگه خانواده‌های ایشان سپرده شده است.

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
امروز در تورخم به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.
برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.
همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

قندهار
سپین بولدک (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز از راه سپین بولدک (۸۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۹۰) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۸۶) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۸۶۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز (۲۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۵۰) تن بود؛ از سپین بولدک به ولایت‌های قندهار و کابل انتقال داده شد و مبلغ (۷۱ هزار) افغانی کرایه برایشان داده شد.

کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز در سپین بولدک (۱۹۱) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
ام‌روز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:
غذا: در سپین بولدک (۱۵۵۰) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.
صحت: در سپین بولدک (۳۶۹) تن مهاجرین بازگشته گان تداوی شده است.
همچنان به (۶۱۳) تن مهاجرین در بخش‌های مختلف صحت آگاهی عامه داده شده است.
البسه: در کمپ‌های موقتی به قدر ضرورت خیمه و کمپل به مهاجرین توزیع گردید.
مخابرات: از سوی کمیته‌ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته‌گان (۱۲۰) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع شده است.

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین
کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در سپین بولدک (۲) تن دارای سند بکلوریا، (۶) تن حافظان، (۲) تن عالم دین، (۷۸) تن غریبکار و (۱۵۳) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۲۴۱) تن می‌شوند، ثبت کرده است.
این کمیته در سپین بولدک به (۴۸) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید و همچنان ۲ طفل مفقودی را به خانواده‌های ایشان سپرده است.

زابل:
راه شملزو (خط فرضی دیورند)
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در راه شملزو (۸) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۳) تن بود، به کشور برگشته است.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز از راه شملزو (۸) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۳) تن بود، به قریه‌جات مختلف ولسوالی شملزو بطور مصون انتقال داده شده است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۸) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۸۰هزار) افغانی می‌شوند، کمک نقدی صورت گرفته است.

کمیته‌ی زیست موقتی:
در شملزو‌ (۵) خانواده در کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
ام‌روز در راه شملزو برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:
غذا: در شملزو به (۴۳) خانواده غذا و آب آشامیدنی توزیع شده است.

کمیته‌‌‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
امروز در شملزو به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.
برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.
همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

پکتیکا
انگور اده (خط فرضی دیورند):
کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز از راه انگور اده (۱) خانواده به کشور برگشته است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
امروز در انگور اده با ۱ خانواده مبلغ ده هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفته است.

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز از انگور اده (۱) خانواده به منطقه مربوطه خویش انتقال داده شده است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
ام‌روز در انگور اده برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:
غذا: امروز در انگور اده و شرنه (۱۰۲) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.
صحت: در انگور اده (۲۱) تن مهاجرین بازگشته گان تداوی شده است و به (۴) تن دیگر واکسین تطبیق شده است.
مخابرات: از سوی اداره مخابراتی (۶) عدد سیم کارت‌های که دقایق و بسته‌های اینترنتی رایگان داشتند به مهاجرین توزیع شده است.

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
امروز در انگور اده به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.
برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.
همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

نیمروز:
راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:
امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۳۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۲۹) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۱۴۶۰) تن مسافر به کشور برگشته است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:
امروز در نیمروز با (۱۲) مهاجرین مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۱۲۰,۰۰۰) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفته است.

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:
امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:
مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته (۳۶) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنت رایگان داشتند؛ توزیع گردیده است.

کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز در نیمروز (۲۳) خانواده د‌ر کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:
امروز در نیمروز به (۱۲۹) تن مهاجرین آگاهی عامه داده شد.
برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.
همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه

هرات:
کمیته‌ی زیست موقتی:
امروز در هرات (۵۶) خانواده د‌ر کمپ موقتی مهاجرین جابجا شده است.

کابل
کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:
امروز از کابل (۱۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۷۸) تن بود به ولایت‌های قندز و تخار بطور مصؤن انتقال گردید و مبلغ (۹۲،۹۲۰) افغانی کرایه موتر برایشان داده شده است.

ارقام مجموعی فعالیت‌های گوناگون تمام کمیته‌ها و دروازه‌ها بطور ذیل است:
مهاجرین ثبت شده: (۲۱۱) خانواده و (۹۰۱) افراد
مهاجرین انتقال داده شده:(۵۱) خانواده و (۲۷۲) افراد
مهاجرین کمک شده:(۳۰۹) خانواده
مهاجرین تداوی شده: (۳۹۰) نفر
سیم‌کارت‌های توزیع شده: (۴۵۳) عدد

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.