کمیسیون تدارکات ملی به ارزش حدود ۴ میلیارد افغانی پروژه‌های مختلف را منظور نمود

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر و طبق آجندا پیرامون پروژه های ارایه شده بحث شد. در این نشست کمیسیون تدارکات ملی ۲۸ پروژه جهت بحث پیشکش گردید، که از جمله قرارداد ۱۸ پروژه منظور و در مورد قرارداد ۵ پروژه […]

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر و طبق آجندا پیرامون پروژه های ارایه شده بحث شد.

در این نشست کمیسیون تدارکات ملی ۲۸ پروژه جهت بحث پیشکش گردید، که از جمله قرارداد ۱۸ پروژه منظور و در مورد قرارداد ۵ پروژه به کمیته های مؤظف وظیفه داده شد تا این قرارداد ها را همه جانبه ارزیابی و جهت تصمیم گیری نهایی به جلسۀ آیندۀ کمیسیون تدارکات ملی پیشکش نماید. همچنان پیرامون ۵ پروژه دیگر به ریاست تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا قرارداد های یاد شده را به طور همه جانبه ارزیابی و گزارش آنرا با رهبری کمیسیون تدارکات ملی شریک سازد.

پروژه های منظور شده مربوط وزارت خانه های دفاع ملی، امور داخله، مالیه، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت برشنا و شاروالی کابل می باشد، که ارزش مجموعی آن حدود ۴ میلیارد افغانی بالغ می گردد.

در پروژه های منظور شده تکمیل کار باقیماندۀ بند چک وردک، تکمیل امور باقیماندۀ ۲۲۰ کیلوولت لین برق ارغندی- غزنی، آماده ساختن انسولترهای پروژه‌ای ۲۲۰ کیلو ولت نورالجهاد هرات و تورغندی، بازسازی اساسی سرک در امتداد ولسوالی شهر صفا ولایت زابل الی مانجه، تکمیل امور باقیمانده لین دوم سرک کابل- لوگر، عرضه خدمات سریع انترنتی برای شهروندان و شماری سایر پروژه ها شامل می باشد، که با عملی شدن آن فرصت های کاری برای هزاران هموطن ما فراهم می گردد.