کمیسیون اقتصادی طرح نصب سکنرهای الکترونیکی را در ۱۲ بندر گمرکی کشور منظور نمود

نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی که بتاریخ ۱۷ دلو سال روان در قصر مرمرین تدویر گردید، در مورد طرح نصب سکنرهای الکترونیکی در ۱۲ بندر کشور، طرح اقتصادی وزارت شهرسازی و مسکن و شماری موضوعات دیگر بحث شد. این نشست که به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء دایر گردیده بود، بعد […]

نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی که بتاریخ ۱۷ دلو سال روان در قصر مرمرین تدویر گردید، در مورد طرح نصب سکنرهای الکترونیکی در ۱۲ بندر کشور، طرح اقتصادی وزارت شهرسازی و مسکن و شماری موضوعات دیگر بحث شد. این نشست که به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء دایر گردیده بود، بعد از بحث همه جانبه طرح نصب سکنرها در ۱۲ بندر گمرکی کشور منظور گردید. بر اساس این طرح سکتور خصوصی از طریق مشارکت عامه و خصوصی بالای این پروژه در حدود ۸ میلیارد افغانی سرمایه گذاری می نماید.

در جلسۀ کمیسیون اقتصادی روی طرح اقتصادی وزارت شهر سازی و مسکن نیز بحث صورت گرفت. پس از ارزیابی همه جانبه در مورد طرح یاد شده، فیصله شد، که وزارت شهر سازی و مسکن پالیسی‌ساز است، سروی، دیزاین و نظارت از پروژه ها توسط همین وزارت انجام و تطبیق آن مسوولیت وزارت‌خانه‌ها و اداره های مربوطه می باشد.