کار پروژه های اعمار دو بند کوچک ذخیروی آب در ولایت پکتیکا به ارزش هفت میلیون افغانی آغاز گردید

کار پروژه های اعمار دو بند کوچک ذخیروی آب در ولایت پکتیکا به ارزش هفت میلیون افغانی آغاز گردید کار پروژه های اعمار دو بند کوچک ذخیروی آب در قریه سورگل ولسوالی سروبی و قریه توده چینه ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا به ارزش هفت(۷) میلیون افغانی با حضور انجنیر حبیب الرحمن حقپال رئیس عمومی حوزه […]

کار پروژه های اعمار دو بند کوچک ذخیروی آب در ولایت پکتیکا به ارزش هفت میلیون افغانی آغاز گردید

کار پروژه های اعمار دو بند کوچک ذخیروی آب در قریه سورگل ولسوالی سروبی و قریه توده چینه ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا به ارزش هفت(۷) میلیون افغانی با حضور انجنیر حبیب الرحمن حقپال رئیس عمومی حوزه دریایی کابل، قاری فتح محمد ذاکر رئیس حوزه فرعی دریایی گومل ولایت پکتیکا و شماری دیگر از مسئولین محلی و بزرگان قومی آغاز گردید.

پروژه های متذکره با هزینه مالی وزارت آب و انرژی تطبیق می شوند که با تکمیل کارهای آن نقش ارزندۀ در آبیاری زمین های زراعتی و تغذیه آب های زیرزمینی در ولسوالی های مذکور خواهد داشت.

قابل یادآوری است که بیست و پنج(۲۵) بند کوچک ذخیروی آب به ارزش هفتاد و پنج(۷۵) میلیون افغانی در مرکز و ولسوالی های مختلف ولایت پکتیکا با هزینه مالی وزارت آب و انرژی اعمار خواهند شد.