چهاردهمین جلسه کابینه؛ در مورد تسریع کار کانال قوش تیپه و ایجاد سهولت برای سرمایه‌گذاران بحث شد

چهاردهمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به ریاست محترم الحاج ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزراء امروز دو شنبه (۱۰ رجب المرجب/۲ دلو) برگزار شد و پیرامون شماری از موضوعات بحث و فیصله صورت گرفت. این جلسه که با تلاوت قرآن‌کریم آغاز شده بود، در آن به هیئتی به شمول نمایندگان وزارت زراعت آبیاری و […]

چهاردهمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به ریاست محترم الحاج ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزراء امروز دو شنبه (۱۰ رجب المرجب/۲ دلو) برگزار شد و پیرامون شماری از موضوعات بحث و فیصله صورت گرفت.

این جلسه که با تلاوت قرآن‌کریم آغاز شده بود، در آن به هیئتی به شمول نمایندگان وزارت زراعت آبیاری و مالداری، ریاست عمومی اداره امور و اداره ملی حفاظت محیط زیست تحت رهبری کمیسیون سیاسی امارت اسلامی وظیفه سپرده شد که طرح نهال شانی اداره ملی حفاظت محیط زیست را مورد تحقیق و بررسی قرار داده جهت اتخاد تصمیم به جلسه کابینه ارائه کنند.

همچنان به معاونیت اداری ریاست الوزراء وظیفه سپرده شد که مسؤلین اداره امور و شرکت انکشاف ملی تلاش نمایند تا به امور فعالیت و بهبود کارها و در عرصه پیشرفت کانال قوش تیپه سهولت ایجاد نمایند.

در این جلسه کابینه به معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء وظیفه سپرده شد تا برای سرمایه‌گذاران افغانی در داخل و خارج از کشور سهولت ایجاد کند و تا حد ممکن زمینه سازی شود تا سهولت در صادرات و واردات اموال تجارتی مساعد شود.

این جلسه کابینه با دعای خیر پایان یافت.