پکتیا: 16 عسکر در ولسوالی پتان با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 16 عسکر، اربکی وپولیس اداره مزدور در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با  مجاهدین امارت اسلامی پیوستند. عساکر یاد شده هریک عید مرجان ولد حکمت، حاجی رحمان فرزند فتی خان، صبرخان فرزند سخی مرجان وحکمت ومحمد جان فرزندان خصتاجون عسکرو محمد رفیق فرزند زمرک، دلبارخان فرزند گل زوندی، بونیر فرزند نورگی، تعلیم فرزند […]

به اساس خبر، 16 عسکر، اربکی وپولیس اداره مزدور در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با  مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

عساکر یاد شده هریک عید مرجان ولد حکمت، حاجی رحمان فرزند فتی خان، صبرخان فرزند سخی مرجان وحکمت ومحمد جان فرزندان خصتاجون عسکرو محمد رفیق فرزند زمرک، دلبارخان فرزند گل زوندی، بونیر فرزند نورگی، تعلیم فرزند ایازگل، کلام فرزند اصغرخیل ونذیرجان فرزند شیرازگل اربکی، میرظالم فرزند شیرعالم ، نبی گل فرزند نورگی، گلبار خان فرزند جانباز خان، ورگی فرزند نوربس خان ، شیر عالم فرزند خان عالم ونعمت گل فرزند نایب گل قومندان پوسته پولیس دراثر تلاش های کمیسیون جلب وزجذب دعوت ارشاد ومجاهدین منطقه امروز با مجاهدین پیوستند.

2015-08-21