پنجاه ودو تن از مجاهدین وزارت دفاع ملی از کورس‌های سه ماهه مسلکی مکتب‌های حمایه محاربوی فارغ شدند

پنجاه دو تن از مجاهدین وزارت دفاع ملی، پس از سپری کردن کورس‌های سه ماهه مسلکی در مکتب های حمایه محاربوی فارغ شده‌اند. دفتر مطبوعاتی این وزارت امروز در خبرنامه‌یی نوشته است که این مجاهدین از قطعات وجزوتام قول اردوی‌های مرکزی و ساحوی هستند که پس از سپری کردن کورس‌های سه ماهه مسلکی در مکتب‌های […]

پنجاه دو تن از مجاهدین وزارت دفاع ملی، پس از سپری کردن کورس‌های سه ماهه مسلکی در مکتب های حمایه محاربوی فارغ شده‌اند.

دفتر مطبوعاتی این وزارت امروز در خبرنامه‌یی نوشته است که این مجاهدین از قطعات وجزوتام قول اردوی‌های مرکزی و ساحوی هستند که پس از سپری کردن کورس‌های سه ماهه مسلکی در مکتب‌های حمایه محاربوی، تسهیلات انجینری، مخابره، تامینات محاربوی و تورنان منابع بشری قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود (رض) طی مراسمی فارغ شده‌اند.

در خبرنامه آمده است که در مراسم فراغت این مجاهدان مفتی محمد اسلم حقانی، معاون قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود، مولوی نورمحمد سعید قوماندان مکتب تامینات و محاربوی، منسوبین و سایر مجاهدین اشتراک داشتند.

براساس خبرنامه؛ این مسوولان ضمن ارایه توصیه‌های لازم به  مجاهدین، آنان را متوجه به مسولیت‌های شان کرده و از آنان خواستند، آنچه را که فرا گرفتند در قطعات و جزوتام‌های مربوطه به سایر مجاهدین نیز آموزش دهند.