وزارت امور مهاجرین به هدف ایجاد سهولت برای خانواده های نیازمند دو تفاهمنامه همکاری را امضا کرد

وزارت امور مهاجرین به هدف ایجاد سهولت برای خانواده های نیارمند دو تفاهمنامه همکاری را با  موسسه اداره انکشاف و باز سازی برای افغانستان و موسسه رفاه اجتماعی راه رهنورد به امضا رسانید. به اساس تفاهم نامه های یاد شده، نهاد رفاه اجتماعی راه رهنورد برای ۴۹۰ خانواده در هرات و با هزینه  یک صدو […]

وزارت امور مهاجرین به هدف ایجاد سهولت برای خانواده های نیارمند دو تفاهمنامه همکاری را با  موسسه اداره انکشاف و باز سازی برای افغانستان و موسسه رفاه اجتماعی راه رهنورد به امضا رسانید.

به اساس تفاهم نامه های یاد شده، نهاد رفاه اجتماعی راه رهنورد برای ۴۹۰ خانواده در هرات و با هزینه  یک صدو ۹۵ هزار و۸۱۰ دالر در بخش آموزش فنی و حرفوی سبزخانه ها، پروسس میوه، خیاطی، باغچه های کوچک، حمایت تجارت های کوچک و کمک نقدی برنامه ریزی خواهد کرد.

همچنان  موسسه اداره انکشاف و باز سازی برای افغانستان به هزینه  یک صدو ۹۰ هزار و ۵۸۲ دالر برای ۹ هزار و ۳۰۰ خانواده در ولایت های لغمان و هلمند خدمات اجتماعی را ارائه  خواهد کرد.