ورود گردشگران به بدخشان، از سال‌های قبل بیشتر شده است

رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان می‌گوید: آمار ثبت شده از ورود گردشگران خارجی در طی سال۱۴۰۲ در تناسب به چند سال پسین به این ولایت بی پیشینه بوده است

رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان می‌گوید: آمار ثبت شده از ورود گردشگران خارجی در طی سال۱۴۰۲ در تناسب به چند سال پسین به این ولایت بی پیشینه بوده است