هیئت ا.ا.ا در نشست سه جانبه با پاکستان و ازبکستان اشتراک نمود

هیات ا.ا.ا به رهبری وزیر صنعت و تجارت، محترم الحاج نورالدین عزیزی در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان اشتراک نمود. در این نشست، مراحل بعدی پروژه خط آهن ترانس افغان، تجارت و ترانزیت سه جانبه، مشکلات موجود در فرا راه اتصال منطقه ای و موضوعات مربوطه مورد بحث قرار گرفت.

هیات ا.ا.ا به رهبری وزیر صنعت و تجارت، محترم الحاج نورالدین عزیزی در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان اشتراک نمود. در این نشست، مراحل بعدی پروژه خط آهن ترانس افغان، تجارت و ترانزیت سه جانبه، مشکلات موجود در فرا راه اتصال منطقه ای و موضوعات مربوطه مورد بحث قرار گرفت.