مزایده زمرد پنجشیر برگزار گردید

مجلس مزایده فروش مقدار (۳۳۴۲.۹۵) قیراط زمرد ولایت پنجشیر مورخ ۲ عقرب سال روان در حضور محترم حافظ محمد آغا والی پنجشیر، محترم محمد قاسم امیری رئیس معادن، مفتی همایون افغان سخنگوی مقام وزارت، رئیس استخبارت، مقامات محلی، بزرگان، متنفذین، شرکت ها و اشخاص داوطلب به گونه شفاف برگزار گردید. در این مزایده که فروش […]

مجلس مزایده فروش مقدار (۳۳۴۲.۹۵) قیراط زمرد ولایت پنجشیر مورخ ۲ عقرب سال روان در حضور محترم حافظ محمد آغا والی پنجشیر، محترم محمد قاسم امیری رئیس معادن، مفتی همایون افغان سخنگوی مقام وزارت، رئیس استخبارت، مقامات محلی، بزرگان، متنفذین، شرکت ها و اشخاص داوطلب به گونه شفاف برگزار گردید.

در این مزایده که فروش زمرد نظر به شفافیت و کریستل بندی آن صورت گرفت.

محترم محمد حامد با پرداخت ۴۰۰۰ دالر امریکایی برنده مقدار (۶۰) قیراط زمرد و مبلغ ۱۵۰۰۰ دالر امریکایی برنده مقدار (۸۴۱.۷۵) قیراط زمرد.

محترم احمد فرید با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ دالر امریکایی برنده مقدار (۴۰۲) قیراط زمرد

محترم محمد وصال با پرداخت مبلغ ۲۰۱۵۰۰ دالر امریکایی برنده مقدار (۴۳۵.۸۵) قیراط زمرد

محترم محمد زید با پرداخت مبلغ ۳۳۵۰۰ دالر امریکایی برنده مقدار (۴۴۷) قیراط زمرد

محترم حاجی محمد ذبیح با پرداخت مبلغ ۶۰۲۰۰ دالر امریکایی برنده مقدار (۳۲۸.۳۵) قیراط زمرد

محترم صلاح الدین با پرداخت مبلغ ۴۷۳۰۰۰ دالر امریکا برنده مقدار (۸۲۸) قیراط زمرد اعلام گردیدند.

که در مجموع مقدار ۳۳۴۲.۹۵ قیراط زمرد به مبلغ ۸۲۷۲۰۰ دالر امریکایی بفروش رسید، همچنان قابل یادآوریست که مجموعه فروشات مزایده کنونی و سه مزایده گذشته مبلغ (۱۴۳۴۹۰۰) دالر امریکایی میباشد.