فیصلهٔ کابینه: درمورد کاهش قیمت برق بحث شد

در سومین نشست کابینه به رهبری ملا محمد حسن آخوند، رییس‌الوزرا به هیأتی وظیفه سپرده شد تا به‌منظور کاهش فیصدی ضایعات و قیمت برق، با کشورهای مربوطه گفت‌وگو کند. در این نشست هم‌چنان به هیأتی به سرپرستی وزارت احیا و انکشافت دهات با اشتراک نمایندگان وزارت‌های زراعت و آبیاری، امور داخله، دفاع ملی و ریاست […]

در سومین نشست کابینه به رهبری ملا محمد حسن آخوند، رییس‌الوزرا به هیأتی وظیفه سپرده شد تا به‌منظور کاهش فیصدی ضایعات و قیمت برق، با کشورهای مربوطه گفت‌وگو کند.

در این نشست هم‌چنان به هیأتی به سرپرستی وزارت احیا و انکشافت دهات با اشتراک نمایندگان وزارت‌های زراعت و آبیاری، امور داخله، دفاع ملی و ریاست عمومی استخبارات وظیفه سپرده شد تا زمین‌های مربوط به بیس‌ها و پوسته‌های امنیتی در اداره پیشین را بررسی کند.