فراغت ۴۸۰ تن مجاهد از فرقه “قوت های خاص” وزارت دفاع ملی 

۴۸۰ تن مجاهدین پس از سپری نمودن چهارده هفته تعلیمات پیشرفته نظامی و مسلکی، امروز طی مراسم خاصی از فرقه “قوت های خاص” وزارت دفاع ملی فراغت حاصل نمودند.   در این مراسم فراغت حاجی لالا “نصرت” قوماندان نیروهای ویژه وزارت دفاع ملی، مسؤلان و سایر مجاهدین اشتراک نمودند بودند.   مسؤلین ضمن بیان تبریکی، […]

۴۸۰ تن مجاهدین پس از سپری نمودن چهارده هفته تعلیمات پیشرفته نظامی و مسلکی، امروز طی مراسم خاصی از فرقه “قوت های خاص” وزارت دفاع ملی فراغت حاصل نمودند.

 

در این مراسم فراغت حاجی لالا “نصرت” قوماندان نیروهای ویژه وزارت دفاع ملی، مسؤلان و سایر مجاهدین اشتراک نمودند بودند.

 

مسؤلین ضمن بیان تبریکی، فارغان را متوجه به وظایف شان نمودند و تاکید کردند که مهارت های کسب شده شان را به سایر مجاهدین آموزش دهند.

 

همچنان مجاهدین فارغ شده از اجرای هرگونه وظیفه و در هرگونه حالات در نقاط مختلف کشور به مسئولین اطمینان سپردند.

 

در پایان برای فارغان نیز از سوی مسئولین تصدیق نامه تفویض گردید.