شماری شهدا و زخمیان زلزله هرات به ۲ هزار و ۴۴۵ نفر رسیده است

سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث امروز به خبرنگار آژانس باختر گفت: به اساس آخرین معلومات،  در زلزله یی که روز شنبه در ولسوالی زنده جان هرات رخ داد، شماری شهدا و زخمیان این رویداد به   ۲هزار و ۴۴۵ نفر رسیده است. ملا جانان سایق ضمن پوزش از مردم بخصوص باشندگان هرات، افزود […]

سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث امروز به خبرنگار آژانس باختر گفت: به اساس آخرین معلومات،  در زلزله یی که روز شنبه در ولسوالی زنده جان هرات رخ داد، شماری شهدا و زخمیان این رویداد به   ۲هزار و ۴۴۵ نفر رسیده است.

ملا جانان سایق ضمن پوزش از مردم بخصوص باشندگان هرات، افزود که روز گذشته در نشست خبری که از طرف وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث در مرکز رسانه های حکومت براز گزار شد، در ارقام شهدا و زخمی های این رویداد اشتباه تایپی صورت گرفته بود.

سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث خاطرنشان کرد که شمار شهدا و زخمی های این رویداد در حالت تغییر است و  با رسیدن گزارش های تازه  از محل رویداد، معلومات  بیشتر با رسانه ها شریک خواهد شد