شاروالی کابل، یک پل موتر در ساحۀ کمپنی اعمار می کند

شاروالی کابل در نظر دارد که یک پل موتر بر فراز دریای کابل در ساحۀ کمپنی اعمار کند. چگونگی کار این پروژه در نشست که به ریاست مولوی عبدالرشید شاروال کابل برگزار شد بررسی شد. به گزارش آژانس باختر؛ در این نشست شاروال کابل، طرح ساخت پل یادشده را که از سوی انجنیران بخش های […]

شاروالی کابل در نظر دارد که یک پل موتر بر فراز دریای کابل در ساحۀ کمپنی اعمار کند.
چگونگی کار این پروژه در نشست که به ریاست مولوی عبدالرشید شاروال کابل برگزار شد بررسی شد.
به گزارش آژانس باختر؛ در این نشست شاروال کابل، طرح ساخت پل یادشده را که از سوی انجنیران بخش های تخنیکی و فنی این نهاد تکمیل شده است، تائید کرد و بر آغاز کار هرچه زودتر آن تاکید کرد.
بربنیاد یک خبر دیگر: کار ساخت یک سرک در مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل تکمیل شد
این سرک به همکاری اداره انکشافی سازمان ملل متحد به درازای ۵۴۰ متر وپهنای ۸ متر درجریان ۸ ماه ساخته شده است، این در حالی است که شاروالی کابل در جریان سالجاری کار ۷۲ پروژه انکشاف شهری را تکمیل کرده است.