‏سرپرست وزارت امور داخله با هیئت بلند پایه‌ی علمای جهان اسلام که به کابل آمده دیدار نمود

در ابتدا سرپرست وزارت امور داخله، ضمن خوش آمد گویی به هیئت متذکره، سفر آنها را نقطه خوب وصل با جهان اسلام بیان کرد ‏آقای خلیفه صاحب ضمن اتحاف دعا به شهدای فلسطین گفت: ما درد مردم فلسطین را احساس میکنیم و از عملکرد ظالمانه‌ و بی عدالتی اشغالگران یهودی رنج می بریم، به گفته‌ی […]

در ابتدا سرپرست وزارت امور داخله، ضمن خوش آمد گویی به هیئت متذکره، سفر آنها را نقطه خوب وصل با جهان اسلام بیان کرد

‏آقای خلیفه صاحب ضمن اتحاف دعا به شهدای فلسطین گفت: ما درد مردم فلسطین را احساس میکنیم و از عملکرد ظالمانه‌ و بی عدالتی اشغالگران یهودی رنج می بریم، به گفته‌ی آقای حقانی از برکت جهاد بعد از سختی ها و کمک الله متعال به شکل نصرت می آید، افغان ها با توکل به الله

‏قربانی های بیشمار مجاهدین آزادی خود را بدست آوردند.

سرپرست وزارت امور داخله، ابراز امیدواری کرد که در نتیجه‌ی مقاومت فلسطینی ها خاک آن کشور از چنگال اشغال آزاد خواهد شد، به گفته‌ی آقای خلیفه، کمک با مردم فلسطین افتخار بزرگ مردم افغانستان خواهد بود. او افزود

‏مبارزه افغان ها با اشغالگران ثابت ساخت که هر حمله کننده‌ی که به هر پیمانه مجهز باشد در مقابل ایمان تاب مقاومت را ندارد، او اضافه کرد که، صلاحیت ها بدست علما است و علما منفعت ها و اولویت های کشور را به خوبی درک کرده می تواند.

سرپرست وزارت امورداخله اضافه کرد

‏در دوسال گذشته، مبارزه با مواد مخدر به شکل خوب آن انجام شده و همچنان تداوی معتادین به شکل درست انجام شده و در حال انجام است، امنیت خوب به وجود آمده، ثبات اقتصادی و پیشرفت با گذشت هر روز در حال انکشاف است و بازسازی کشور به سرعت تمام ادامه دارد

‏داکترعلی قره داغی به نماینده گی از علما، آزادی کشور را در نتیجه‌ی مبارزات مردم افغانستان برای مسلمانان جهان روشنایی راه و کامیابی تاریخی جهان اسلام یاد کرده گفت: مشکلات فلسطین درد مشترک امت اسلامی است، او به اشاره به کمک های کشور قطر به افغانستان از ادامه

‏کمک ها به مردم افغانستان اطمینان داد.

شیخ داکتر نواف تکروری رییس جامعه علمای فلسطین در این دیدار گفت: ملت های مظلوم دنیا از مبارزات و کامیابی های بیست ساله‌ی افغان ها الهام میگیرند، به گفته‌ی او، مبارزه مردم و مجاهدین فلسطین در مقابل ظالمان ادامه دارد.

اما مسوولیت همه‌ی مسلمین جهان است که از مسلمانان مظلوم دفاع و حمایت نمایند.

در پایان این دیدار، سرپرست وزارت امور داخله از کمک های کشور قطر به زلزه زده گان هرات و مشوره های نیک علمای جهان اسلام ابراز امتنان نمود