ریاست رسیدگی به شکایات مالیه دهندگان در سال مالی جاری به ۶۰۰ شکایت رسیدگی کرده است

یکی از مسؤلیت های وزارت مالیه جمع ‌آوری مالیه به شکل اصولی می باشد، تا حقوق مالیه دهندگان کاملاً مدنظر گرفته شود و موجب نا رضایتی آنان نشود. به همین اساس به خاطر حفظ حقوق مالیه دهندگان و رسیدگی به شکایات آنان، ریاست سمع شکایت مالیه دهندگان در چارچوب معینیت عواید و گمرکات ایجاد گردیده. […]

یکی از مسؤلیت های وزارت مالیه جمع ‌آوری مالیه به شکل اصولی می باشد، تا حقوق مالیه دهندگان کاملاً مدنظر گرفته شود و موجب نا رضایتی آنان نشود.

به همین اساس به خاطر حفظ حقوق مالیه دهندگان و رسیدگی به شکایات آنان، ریاست سمع شکایت مالیه دهندگان در چارچوب معینیت عواید و گمرکات ایجاد گردیده. زمانیکه یک مالیه ده از پرداخت مالیه خویش راضی نباشد (اصناف از طریق عریضه به مقام معینیت) و مسؤلین شرکت ها از طریق (پر کردن فورم خاص این ریاست) شکایتهای خودرا با این ریاست شریک می سازند و ریاست مذکور توسط تیم تخنیکی و مسلکی خویش در زمان معیین به شکایات درج شده رسیدگی می کند و از حق مالیه دهندگان کاملاً دفاع می کند.

پس از ایجاد این ریاست، به شکایتهای زیاد رسیدگی صورت گرفته که در سال مالی جاری ۱۴۰۲ به تعداد (۸۰۰) تن مالیه ده شکایتهای خویش را با این ریاست در میان گذاشته و به شکایات (۶۰۰) تن آن رسیدگی صورت گرفته که متباقی آن تحت بررسی قرار دارند.

ریاست مذکور دارای یک کمیته کاری مسلکی می باشد، که به منظور رسیدگی به شکایات و بررسی عملی به ساحه می رود و تمامی ابعاد مربوط به شکایت را به صورت دقیق بررسی می کند تا رضایت کامل مالیه دهندگان را جلب کند.

قابل ذکر است که در حال حاضر هر مالیه دهنده که از مالیه تثبیت شده رضایت نداشته باشد، با اطمینان کامل میتواند شکایت خویش را با ریاست سمع شکایت شریک سازد تا در مدت تعیین شده از سوی تیم مسلکی این ریاست به آن رسیدگی صورت گیرد.