دستاورد

وزیر امور خارجه افغانستان: امارت اسلامی با تطبیق پروژه‌های زیربنایی، اقتصاد کشور را به خودکفایی می‌رساند

مولوی امیر خان متقی، در دیدار با اعضای کمیته مشورتی سازمان ملل در امور مالی و اداری گفته که امارت اسلامی خواستار اتکا به کمک‌های بشری بلند‌مدت نیست، بلکه با تطبیق پروژه‌های زیربنایی می‌خواهد اقتصاد ملی افغانستان را به خودکفایی برساند.

مولوی امیر خان متقی، در دیدار با اعضای کمیته مشورتی سازمان ملل در امور مالی و اداری گفته که امارت اسلامی خواستار اتکا به کمک‌های بشری بلند‌مدت نیست، بلکه با تطبیق پروژه‌های زیربنایی می‌خواهد اقتصاد ملی افغانستان را به خودکفایی برساند.