رویدادهای سیاسی

وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا. در رأس هیأتی عازم ترکمنستان شد

وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا. در رأس هیأتی عازم ترکمنستان شد

مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا. در رأس هیأتی به دعوت آقای رشید مردوف، وزیر خارجهٔ ترکمنستان به هدف گفت‌وگو در‌ مورد مسائل دوجانبه عازم ترکمنستان شد. درین هیأت مسوولین وزارت معادن و پترولیم، ادارهٔ خط آهن و شرکت برشنا افغانستان نیز در‌کنار وزیر امور خارجه شامل اند.