وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان؛ خواهان افزایش کمک های نهاد های بین المللی با مهاجرین شد

مقام های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نشستی با نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت، خواهان ادامه و افزایش کمک های آن سازمان با مهاجرین شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با نشر این خبر گفته است قاری محمد اجمل ویاړ،ازعدنان بغجتی مسوول دسترسی به کمک های بشری ونیکولاس جیمز هیل […]

مقام های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نشستی با نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت، خواهان ادامه و افزایش کمک های آن سازمان با مهاجرین شدند.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با نشر این خبر گفته است
قاری محمد اجمل ویاړ،ازعدنان بغجتی مسوول دسترسی به کمک های بشری ونیکولاس جیمز هیل مسوول برنامه های پس از عودت سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان، درمورد کاهش کمک های آن سازمان با عودت کنندگان و برنامه های آینده آن سازمان در مورد مساعدت زمستانی برای مستحقین خواهان معلومات شد.
مولوی سردار شیرزاد، رییس رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی گفت: پاکستان در نظر دارد که یک میلیون و یک صد هزار نفر مهاجر طور جبری از آنکشور اخراج کند و در چنین حالت به همکاری های بیشتر سازمان های مدد رسان را نیاز داریم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان خواهان ایجاد یک کمیته تخنیکی میان دو اداره شد.
عبد الله قیومی آمر سرحدی اسلام قلعه هرات گفت، روزانه حدود ۳ هزار افغان از طریق مرز اسلام قلعه از ایران به افغانستان برگشت می نمایند، اما سازمان بین المللی مهاجرت تنها با ۲۵۰ تن آنها مساعدت می نماید که این بسنده نیست.
عد نان با یاد آوری ازموجودیت برخی مشکلات، گفت که این سازمان در نظر دارد خدمات خود را بهبود بخشدکه در این راستا به همکاری زیاد ضرورت است، نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت برگسترش کمک های شان تاکید کردند