نماینده ویژه چین برای افغانستان؛ هیچ چیز نباید بهانه‌ی برای مداخله در امور داخلی افغانستان باشد

نماینده ویژه چین برای افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک  روسیه از هر نوع مداخله در امور داخلی افغانستان هشدار داد. یو ژیائوونگ گفته است: افغانستان یک سیاست داخلی مستقل مطابق با شرایط ملی خود را دنبال میکند، هیچ چیز نباید بهانه‌ی برای مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل باشد. وی گفت: من معتقدم […]

نماینده ویژه چین برای افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک  روسیه از هر نوع مداخله در امور داخلی افغانستان هشدار داد.

یو ژیائوونگ گفته است: افغانستان یک سیاست داخلی مستقل مطابق با شرایط ملی خود را دنبال میکند، هیچ چیز نباید بهانه‌ی برای مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل باشد.

وی گفت: من معتقدم که کلید حل مشکلات افغانستان، همکاری سازنده بین المللی  ومنطقه‌ی بدون دخالت خارجی است و این نکته اصلی است.

یو ژیائویونگ افزود که جامعه بین المللی باید تجارب حکومت داری را با کابل به شیوه ای برابر و محترمانه به اشتراک بگذارد و از افغانستان در انتخاب مسیر نوسازی که مناسب شرایط ملی آن است حمایت کند.

این دیپلمات چینایی  در مورد چشم انداز پروژه های زیربنایی که قرار است از سوی آنکشور در افغانستان عملی شود  گفته است: ما به نوسازی دهلیز واخان در بدخشان به عنوان بخشی از احیای جاده بزرگ ابریشم، متعهد استیم  و آماده تعامل با حکومت افغانستان در بخش های دیگر نیز استیم.