مولوی امیر خان متقی عازم روسیه شد

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه در رأس یک هیأت به دعوت رسمی فدراسیون روسیه برای شرکت در نشست فارمت مسکو به این کشور سفر کرد. وزارت امور خارجه می‌گوید، پس از روسیه، این هیأت به تاریخ ۲۹ سپتمبر برای شرکت در نشست فارمت مسکو به کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان می‌رود.

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه در رأس یک هیأت به دعوت رسمی فدراسیون روسیه برای شرکت در نشست فارمت مسکو به این کشور سفر کرد.

وزارت امور خارجه می‌گوید، پس از روسیه، این هیأت به تاریخ ۲۹ سپتمبر برای شرکت در نشست فارمت مسکو به کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان می‌رود.