معین وزارت امور مهاجرین؛ خواستارایجاد یک میکانیزم برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در ترکیه شد

معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با قنسل سفارت ترکیه در کابل، گفت برای رفع مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه، ایجاد یک میکانیزم وطرز العمل نیاز است که باید در تفاهم میان دو طرف تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در خبرنامه گفته است: […]

معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با قنسل سفارت ترکیه در کابل، گفت برای رفع مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه، ایجاد یک میکانیزم وطرز العمل نیاز است که باید در تفاهم میان دو طرف تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در خبرنامه گفته است: مولوی عبدالرحمن راشد، معین آن وزارت با آلپ ارسلان بورا قنسل سفارت ترکیه در کابل و عبدالله دندار، مشاور آن سفارت دیدار کرد و در مورد مشکلات مهاجرین افغان درترکیه بحث صورت گرفت.
عبدالله دندار مشاور سفارت ترکیه در کابل گفت که با روابط دوستانه و برادرانه روابط مهاجرین افغان را در ترکیه به پیش میبریم، وی گفت که بیشتر از ۶۰۰ افغان از ترکیه خواهان برگشت به افغانستان میباشند که فاقد اسناد هویتی و مدارک لازم بوده و در این مورد خواهان همکاری حکومت افغانستان هستیم
وی همچنان خواهان ایجاد یک سیستم ارتباطی میان وزارت امور مهاجران و سفارت ترکیه شد.
معین وزارت امور مهاجرین با قدر دانی از همکاری های آن کشور گفت: برای رفع مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه، ایجاد یک میکانیزم وطرز العمل نیاز است که باید در تفاهم میان دو طرف تهیه و مورد استفاده قرار گیرد که مطابق به آن مهاجرین با عزت و اسناد و مدارک هویتی برگشت نمایند، و موضوع را با سازمان ملل متحد و ادارات مدد رسان در میان بگزاریم که در این مورد همکار باشند.