صورت جلسۀ تجارت و ترانزیت سه جانبه میان پاکستان، افغانستان و ازبکستان به امضاء رسید

در نتیجۀ مذاکرات سه جانبه میان وزرای محترم صنعت و تجارت افغانستان، پاکستان و معاون صدراعظم جمهوری اوزبیکستان، صورتجلسۀ موضوعات مربوط به تجارت و ترانزیت میان سه کشور به امضاء رسید. در این صورتجلسه به تقویت روابط اقتصادی سه جانبه و اتصال منطقوی از طریق توسعۀ تجارت، تسهیلات بیشتر ترانزیتی، افزایش سرمایه گذاری های مشترک، […]

در نتیجۀ مذاکرات سه جانبه میان وزرای محترم صنعت و تجارت افغانستان، پاکستان و معاون صدراعظم جمهوری اوزبیکستان، صورتجلسۀ موضوعات مربوط به تجارت و ترانزیت میان سه کشور به امضاء رسید.

در این صورتجلسه به تقویت روابط اقتصادی سه جانبه و اتصال منطقوی از طریق توسعۀ تجارت، تسهیلات بیشتر ترانزیتی، افزایش سرمایه گذاری های مشترک، کاهش هزینه ها، تسهیلات ترانسپورتی، برقی سازی سیستم های گمرکی، تقویت و گسترش سیستم بانکی، مصئونیت غذایی، صدور ویزه و همچنان رفع مشکلات ترانزیتی و تقویت ترانزیت سه جانبه تاکید گردیده است.