سیاست

سفیر جاپان: بدون تفاهم ا.ا.ا تعیین نماینده ویژه سازمان ملل واقعبینانه نیست

دفتر سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید، که مولوی امیر خان متقی، با تاکویوشی کورمایا، سفیر جاپان در کابل روی روابط دوجانبه، کمک‌های بشری جاپان و مسایل منطقوی بحث و گفت‌گو کرده است. وزیر امور خارجۀ کشور گفته است که با افزایش سطح درک کشورهای منطقه از امارت اسلامی، تعامل با حکومت افغانستان بیشتر شده است. از […]

دفتر سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید، که مولوی امیر خان متقی، با تاکویوشی کورمایا، سفیر جاپان در کابل روی روابط دوجانبه، کمک‌های بشری جاپان و مسایل منطقوی بحث و گفت‌گو کرده است.

وزیر امور خارجۀ کشور گفته است که با افزایش سطح درک کشورهای منطقه از امارت اسلامی، تعامل با حکومت افغانستان بیشتر شده است.

از سوی هم سفیر جاپان می‌گوید، که جاپان دست آوردهای حکومت افغانستان را درک کرده و از همین رو سفارت خود در کابل بازگشایی کرده است او افزوده که واقعیت‌های افغانستان را به حکومت و مردم کشوراش منعکس کرده است.

همزمان با این کورمایا گفته که بدون تفاهم امارت اسلامی تعیین نمایندۀ ویژه سازمان ملل واقعبینانه نیست.