سفر هیئتی امارتی به رهبری معاونیت اقتصادی به چین

یک هیئت امارتی به ریاست معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای افغانستان بنابر دعوت رسمی کشور چین امروز دوشنبه۲۷سنبله به آن کشور سفر نمود‌. هیئت نامبرده در سمپوزیم ها و کنفرانس های مختلف اشتراک خواهند نمود. در ترکیب این هیئت نمایندگان وزارت های اقتصاد، صنعت و تجارت، امور خارجه و مالیه شامل می باشند.

یک هیئت امارتی به ریاست معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای افغانستان بنابر دعوت رسمی کشور چین امروز دوشنبه۲۷سنبله به آن کشور سفر نمود‌.

هیئت نامبرده در سمپوزیم ها و کنفرانس های مختلف اشتراک خواهند نمود.

در ترکیب این هیئت نمایندگان وزارت های اقتصاد، صنعت و تجارت، امور خارجه و مالیه شامل می باشند.