دیپلوماتان ارشد ترکیه از ساحات زلزله‌زده در هرات دیدن کردند

جنگ اونال کاردار، سفارت ترکیه در افغانستان و سینان ایلخان، سرقنسل آن کشور در هرات ضمن بازدید از ساحات زلزله‌زده در ولسوالی زنده جان هرات، برای ۵۰۰ خانواده بسته‌های کمکی توزیع کردند.

جنگ اونال کاردار، سفارت ترکیه در افغانستان و سینان ایلخان، سرقنسل آن کشور در هرات ضمن بازدید از ساحات زلزله‌زده در ولسوالی زنده جان هرات، برای ۵۰۰ خانواده بسته‌های کمکی توزیع کردند.