در ۳ ماه پسین، سی تن ازاعضای حکومت پیشین به کشور برگشته اند

در جریان دو ماه گذشته بیش از سی تن از اعضای حکومت پشین به کشور برگشته اند که شامل چهره های سیاسی و نظامی اند. احمد الله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان میگوید؛ یوسف نورستانی رییس کمسیون انتخابات و مریم کوفی نماینده تخار در ولسی جرگه سابق مشمول کسانی اند که اخیرا به […]

در جریان دو ماه گذشته بیش از سی تن از اعضای حکومت پشین به کشور برگشته اند که شامل چهره های سیاسی و نظامی اند.

احمد الله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان میگوید؛ یوسف نورستانی رییس کمسیون انتخابات و مریم کوفی نماینده تخار در ولسی جرگه سابق مشمول کسانی اند که اخیرا به کشور برگشته اند.

وثیق میگوید: از ایجاد این کمیسیون تاکنون نزدیک به ۷۰۰ تن به کشور بازگشته‌اند، او به شخصیت‌های افغان اطمینان می‌دهد تمامی کسانی‌که به کشور بر می‌گردند، مصوون اند و این کمیسیون به افراد برگشته به کشور، کارت‌های مصوونیت نیز توزیع کرده است.